God och nära vård

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset lämnar här sina synpunkter på rubricerade SOU som lämnats till regeringen av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. Vi kommenterar de för oss relevanta delarna i utredningen där vi besitter särskild erfarenhet och kompetens.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

 • Svenska Röda Korset välkomnar utredningens utgångspunkt och intention att lägga fram förslag som syftar till jämlik vård, däremot beklagar vi att man inte tydligare analyserat utmaningar för personer som inte omfattas av HSL.
 • Svenska Röda Korset uppmanar utredningen att komplettera med förslag på översyn av befintlig hälso- och sjukvårdslagstiftning som säkerställer att personer som vistas i Sverige får tillgång till vård utifrån behov, efter medicinsk bedömning av ansvarig vårdpersonal, på lika villkor och oberoende av rättslig ställning.
 • Svenska Röda Korset uttrycker sin uppskattning över utredningens omfattande dialoguppdrag och hur detta har genomförts.
 • Svenska Röda Korset uppmanar regeringen att i kommande lagförslag tydligare koppla lagda förslag till hur hälso- och sjukvårdssystemet förväntas fungera i beredskaps- och krisläge.
 • Svenska Röda Korset beklagar att ingen konsekvensanalys gjorts avseende idéburna aktörer som är verksamma inom hälso- och sjukvården.
 • Svenska Röda Korset delar utredningens åsikt att samverkan mellan huvudmän måste stärkas samt ansvar för samverkan förtydligas. I detta arbete uppmanar vi till inkludering även av privata vårdgivare, såsom idéburna aktörer verksamma inom hälso- och sjukvården.
 • Svenska Röda Korset delar utredningens åsikt att förutsättningar för samverkan behöver finnas, däremot anser vi inte att nya lagkrav gentemot utförarna är rätt väg att gå, istället bör man titta på hur samverkan kan underlättas i praktiken.
 • Svenska Röda Korset välkomnar föreslagna lagändringar som möjliggör individuell plan för fler patienter samt att den enskilde får större möjlighet att initiera en individuell plan. Vi betonar dock att dessa möjligheter inte får vara knutna till personens rättsliga ställning i Sverige.
 • Svenska Röda Korset uppmanar till vidare översyn av informationshanteringssystem som säkerställer inkludering även av privata vårdgivare.
 • Svenska Röda Korset tillstyrker utredningens förlag att i lag reglera möjligheten till ett så kallat patientkontrakt. Vi lyfter dock de utmaningar vi ser för särskilt utsatta personer, där nya verktyg och system behöver vara inkluderande och inte leda till diskriminering.
 • Svenska Röda Korset välkomnar att systemet med statlig ersättning för läkare och fysioterapeuter avslutas och övergår i regionavtalade system.
 • Svenska Röda Korset välkomnar utredningens tilläggsdirektiv kopplat till lättare psykisk ohälsa. Vi vill redan nu uppmana utredningen att inkludera civilsamhället och idéburna organisationer när man tittar på möjliga insatser och lösningar. Hälso- och sjukvården kan inte ensamt ”lösa” problem kopplat till psykisk ohälsa.

 

Läs hela remissvaret (PDF)