Hälso- och sjukvård i det civila försvaret

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade SOU och vill med anledning av detta framföra nedanstående synpunkter.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

 • Svenska Röda Korset välkomnar utredningen och lämnar synpunkter på de för oss särskilt relevanta delar i utredningen där vi besitter särskild erfarenhet och kompetens.
 • Svenska Röda Korset anser att planeringen av hälso- och sjukvårdens förmåga att ta hand om skador, inte kan utgå enbart från civil och militär personal, utan bör omfatta civilbefolkningen i stort.
 • Svenska Röda Korset delar utredningens uppfattning kring samverkan och gemensam planering av hälso- och sjukvården. Svenska Röda Korset poängterar vikten av att samtliga berörda aktörer inkluderas och föreslår att Socialstyrelsen ges ett samordningsuppdrag att säkerställa att så sker. Civilsamhällets aktörer skulle i väsentligt högre utsträckning än idag kunna bidra, och bör därför inkluderas i myndigheternas beredskapsplanering samt i utbildnings- och övningstillfällen.
 • Svenska Röda Korset tillstyrker att hälso- och sjukvården i fredstida kriser och krig ska kunna erbjuda ”vård som inte kan anstå” till alla, men anser att innebörden av detta begrepp behöver tydliggöras för likvärdig tolkning och bedömning i hela landet.
 • Svenska Röda Korset poängterar vikten av att innebörden av skyldigheter i tillämplig humanitär rätt ytterligare konkretiseras när mål för hälso- och sjukvården fastställs.
 • Svenska Röda Korset delar utredningens uppfattning att beredskapsplanering behöver beakta att mental hälsa och psykosociala behov ökar under och efter en konflikt. Svenska Röda Korsets erfarenhet är att den somatiska vården ofta prioriteras på den psykiatriska och psykosociala vårdens bekostnad och anser att insatser bör göras för att undvika ett förvärrande av nedsatt psykisk hälsa efter kriser och konflikter.
 • Svenska Röda Korset delar uppfattningen att transporter av sjuka och skadade i en konfliktsituation i huvudsak kommer att behöva ske med vägburna fordon, men anser att föreliggande analys inte fullt ut tar hänsyn till de specifika faktorer som råder under väpnad konflikt. En bredare analys och kartläggning bör därför genomföras av tillgänglighet till sjukvård som inbegriper beräknad restid i händelse av väpnad konflikt.
 • Svenska Röda Korset understryker att direkta psykologisk första hjälpen-insatser vid masskadehändelser främjar lugn, minskar lidande och ökar uthålligheten hos insatspersonalen och anser därför att psykologisk första hjälpen bör läggas till som ett prioriterat område vid masskadeplanering.
 • Svenska Röda Korset instämmer i bedömningen att personalförsörjningen för det civila försvaret behöver ses över. Ökad hänsyn behöver dock tas till hur tillgång och kompetens av befintlig personal påverkas under en längre kris och konflikt. Svenska Röda Korset poängterar vikten av att såväl personalbehov som prioriteringar inom vården dimensioneras för att klara en längre kris eller långvarig konflikt, med beaktande av alla resurser som står till buds inklusive personer bosatta i Sverige med utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning, utländsk personal från internationella humanitära organisationer samt vilka behov frivilliga försvarsorganisationer kan sörja för.
 • Svenska Röda Korset noterar att det i sjukvårdslagstiftningen saknas särskilda bestämmelser för kris och krig och förordar en förordning som reglerar vilka åtgärder som i dessa extraordinära situationer faller innanför hälso- och sjukvårdens lagrum och vilka som får utföras av frivilliga.
 • Svenska Röda Korset välkomnar att utredningen anser att övning inom krisstöd är viktigt och anser därför att krisstöd inte bara kan, utan bör integreras som en naturlig del i den övningsverksamhet som sker mellan kommuner, regioner och Försvarsmakten.
 • Svenska Röda Korset instämmer i utredningens bedömning att det är viktigt att sjukvårdspersonal utbildas för skadepanorama i krig och rekommenderar att rödakorsrörelsens expertis inom traumavård och omhändertagande av döda kroppar tas tillvara.
 • Svenska Röda Korset vill slutligen betona att kunskap om, och respekt för, reglerna som gäller i krig, den internationella humanitära rätten, samt korrekt användning av skyddsemblemet är en förutsättning för att sjukvården ska åtnjuta fullgott skydd. Svenska Röda Korset anser att ökad utbildning inom detta område behövs.

Läs hela remissvaret (PDF)