Idéburen välfärd

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade SOU och vill med anledning av detta framföra nedanstående synpunkter på de för oss särskilt relevanta delarna i utredningen.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

 • Svenska Röda Korset välkomnar utredningen Idéburen välfärd och ställer sig mycket positivt till utredningens ansats att underlätta för idéburna aktörer i välfärden.
 • Svenska Röda Korset tillstyrker förslaget att en definition av idéburna aktörer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet införs i särskild lag, däremot bör definitionen kompletteras enligt nedan angivna förslag.
 • Avseende registrering av idéburna aktörer i välfärden anser Svenska Röda Korsets att syftet med en sådan registrering behöver tydliggöras. Dessutom behöver en registrering vara så enkel och smidig som möjligt för att inte skapa administrativa eller andra hinder för berörda aktörer, ingen avgift bör tas ut för registrering och frågan om ansvarig registermyndighet bör ses över. De uppgifter som behövs för registrering bör ses över enligt nedan angivna förslag.
 • Svenska Röda Korset välkomnar utredningens intention att föreslå riktlinjer, kriterier eller andra instrument för ingående av idéburna offentliga partnerskap, för att främja samverkan mellan idéburna aktörer och det offentliga.
 • Svenska Röda Korset tillstyrker utredningens förslag till vägledande kriterier vid ingående av idéburet offentligt partnerskap med tillägget att ”Partnerskapet baseras på ömsesidig dialog mellan involverade offentliga och idéburna aktörer.”
 • Svenska Röda Korset föreslår en ny lag om idéburet offentligt partnerskap och att utredningen får i tilläggsuppdrag att föreslå hur en sådan lag skulle kunna utformas.
 • Svenska Röda Korset instämmer i vikten att genomföra informationsinsatser för att höja kunskapen om idéburna offentliga partnerskap och tillstyrker att Upphandlingsmyndigheten ges i uppdrag att arbeta med nämnda informationsinsatser. Utöver det föreslår Svenska Röda Korset att civilsamhället får ett parallellt uppdrag att arbeta med informationsinsatser som komplement till det myndigheterna gör.
 • Svenska Röda Korset välkomnar den Vägledning till idéburet offentligt partnerskap som utredningen tagit fram. För att vidareutveckla denna vägledning föreslås att detta läggs inom ramen för informationsuppdrag till Upphandlingsmyndigheten och till civilsamhället.
 • Svenska Röda Korset tillstyrker utredningens författningsförslag avseende ändringar i Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och Lagen (2008:962) om valfrihetssystem, med nedan angivna kommentarer.
 • Svenska Röda Korset tillstyrker förslaget att Upphandlingsmyndigheten får i uppdrag att arbeta med informationsinsatser i syfte att öka idéburna aktörers deltagande i upphandlingar.
 • Slutligen betonar Svenska Röda Korset att en konsekvensanalys bör genomföras med fokus på de personer som tar del av idéburna välfärdsverksamheter utifrån de förslag som nu läggs.

Läs hela remissvaret