Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade skrivelse. Flera av de förslag som betänkandet lyfter fram har Svenska Röda Korset yttrat sig kring i andra remissvar och därför hänvisar vi till dessa för vidare läsning. Svenska Röda Korset har vid detta tillfälle inte möjlighet att yttra sig i detalj kring kommissionens omfattande förslag, yttrandet är därför begränsat till några utvalda delar.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset välkomnar utredningens breda ansats och betoning på förebyggande, preventiva insatser inom flertalet områden såsom hälso- och sjukvård och bredare folkhälsa.
  • Svenska Röda Korset välkomnar att betänkandet lyfter att det finns utrymme för mer inkluderande politik rörande civilsamhället i flera av de frågor som betänkandet berör, men saknar konkreta förslag från utredningen i detta hänseende.
  • Svenska Röda Korset delar kommissionens bedömning om att utformningen av krisåtgärderna och dess olika effekter för olika målgrupper tydligt måste bevakas och följas upp.
  • Svenska Röda Korset vill understryka vikten av att stärka kopplingen mellan folkhälsoarbetet och svensk krisberedskap och menar också att särskilda satsningar, inte minst på lokalt hälsofrämjande arbete, bör genomföras även under pågående krishantering för att säkerställa att sekundära effekter av pandemin inte fördjupar skillnader i folkhälsa mellan befolkningsgrupper.
  • Svenska Röda Korset anser att det finns anledning att se över regleringen av socialtjänstens roll i krisberedskapen för att säkerställa att individer som har störst behov av stöd och hjälp nås av de insatser som krävs för att motverka allvarliga konsekvenser för människors liv och hälsa på kort och lång sikt.
  • Svenska Röda Korset avstyrker utredningens förslag om att införa Mottagandeutredningens nuvarande förslag om ankomstcenter för asylsökande.
  • Svenska Röda Korset vill betona att det kan finnas särskilda humanitära skäl som måste beaktas om möjligheten för asylsökande att bo i eget boende förändras och att det därför måste finnas möjlighet att göra individuella bedömningar i dessa fall.
  • Svenska Röda Korset välkomnar utredningens rekommendation om att ge Socialstyrelsen och Boverket i uppdrag att tillsammans med intresserade kommuner pröva och utvärdera ett antal modeller som ger strukturellt hemlösa barnfamiljer rätt till boende.
  • Svenska Röda Korset välkomnar rekommendationer om att regionerna bör få ett utökat uppdrag i form av att följa folkhälsoutvecklingen och i samarbete med kommunerna bedriva preventivt arbete inom regionen. Röda Korset vill dock betona vikten av inkludering av det civila samhället i det förebyggande arbetet.
  • Svenska Röda Korset tillstyrker utredningens förslag om att tillsätta en utredning ett enkelt och förutsägbart studiefinansieringssystem och vill särskilt betona vikten av utökade möjligheter för personer med kort utbildningsbakgrund att erhålla studiemedel för en längre tid än vad som är fallet idag.


Läs hela remissvaret