Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att lämna synpunkter på SOU 2021:2, och vill med anledning av detta framföra följande.

Svenska Röda Korsets uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och att säkerställa respekt för varje människas värde. Inom ramen för det uppdraget arbetar Svenska Röda Korset bland annat för att säkerställa respekt för internationell humanitär rätt, mänskliga rättigheter och humanitära värderingar och principer. Svenska Röda Korset har lång erfarenhet av arbete för och med människor på flykt globalt, nationellt och lokalt. Vi finns med från flyktens början i konflikt och katastrof, längs flyktens väg, till ankomsten i Sverige, asylprocessen och etableringen i samhället. Vi har under lång tid varit en aktiv del av och nära följt den svenska migrations- och asylpolitiken likväl som utvecklingen på europeisk och global nivå.

Nu aktuell utredning belyser frågor kopplade till förslag om införande av krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för förvärv av svenskt medborgarskap. Utredningen lyfter en rad olika förslag och därtill hörande konsekvenser. Svenska Röda Korset arbetar utifrån ett humanitärt uppdrag och möter flera målgrupper som kommer beröras av utredningens förslag. Det kan röra sig om individer och/eller grupper som kan vara särskilt sårbara eller riskerar marginalisering. Dock kommer vi inte kommentera förslaget i dess helhet utan endast de delar där Svenska Röda Korset besitter särskild kunskap och erfarenhet.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset avstyrker förslaget att det ska införas ett krav på kunskaper i svenska och grundläggande samhällskunskap i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap. Detta då det finns en risk att kravet snarare kan komma att försvåra uppnåendet av syftet om ett inkluderande samhälle och istället riskera leda till att färre personer kommer att kunna upptas till svenska medborgare - eller i vart fall att denna process försenas avsevärt vilket inte gynnar målgruppen.
  • Svenska Röda Korset delar utredningens bedömning av att svenska språket såväl som kunskaper om samhället är betydande för etablering men vill särskilt framhålla att det saknas stöd för att ett högt ställt krav på språkkunskaper leder till att integration förbättras eller främjas. Tvärtom finns evidens för att högre krav på språkkrav leder till exkludering och diskriminering, vilket riskerar leda ökad segregation. Det finns även en risk att kvinnor kommer att drabbas hårdare av det föreslagna kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap – något som inte är acceptabelt ur ett jämställdhetsperspektiv.
  • Om föreslagna kunskapskrav ändå införs tillstyrker Svenska Röda Korset förslaget att det ska införas en nedre och övre åldersgräns i fråga om ett krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap. Svenska Röda Korset anser dock att den nedre åldersgränsen bör fastställas till 18 år, det vill säga att samtliga barn i lagens mening är undantagna.
  • Svenska Röda Korset tillstyrker förslaget att det ska vara möjligt att visa sina kunskaper på andra sätt än genom avläggandet av ett medborgarskapsprov.
  • Svenska Röda Korset tillstyrker förslaget att det ska vara möjligt att få dispens från kunskapskravet. Denna möjlighet är särskilt betydelsefull då den möjliggör för personer som, på grund av exempelvis en funktionsnedsättning eller andra personliga förhållanden, inte kan uppfylla kravet. Svenska Röda Korset välkomnar vidare förslaget att beviskravet särskilda skäl ska användas, men ser ändock en risk att bestämmelsen om dispens kan komma att utformas och tillämpas alltför restriktivt.
  • Svenska Röda Korset tillstyrker förslaget att ett avslag på en ansökan eller anmälan om svenskt medborgarskap på grund av att kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap inte är uppfyllt ska kunna överklagas enligt befintliga bestämmelser i lagen om svenskt medborgarskap.
  • Svenska Röda Korset anser vidare att kraven på språk- och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd som föreslås i SOU 2020:54 samt föreslagna krav i nu aktuell utredning samt dess inneboende korrelation bör analyseras vidare.

 

Läs hela remissvaret