Röda Korsets yttrande över Länsstyrelsen Västerbottens krisledningsplan

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter 

Svenska Röda Korset:  

  • Ser positivt på Länsstyrelsen Västerbottens föreslagna krisledningsplan och välkomnar möjligheten att yttra sig över planen.  
  • Saknar dock resonemang och planering för räddningstjänst under höjd beredskap och befolkningsskyddsverksamhet, och Länsstyrelsens roll i detta sammanhang. 
  • Saknar vidare information om Länsstyrelsens ansvar inom planläggning och utbildning i folkrättsliga frågor. 
  • Saknar formuleringar om hur samverkan med frivilligorganisationer bör ske.  
  • Saknar vidare en redogörelse för hur strukturer för ledning och samordning av spontanfrivilliga bör säkerställas.  
  • Vill framhålla vikten av kommunikation med särskilt utsatta samhällsgrupper och att kommunikation till allmänheten anpassas för att säkerställa mottagande och förståelse. 
  • Saknar en redogörelse för frivilliga försvarsorganisationers och andra civilsamhällesaktörers roll inom kommunikation och information till allmänheten.  
  • Saknar formuleringar kring vikten av stöd till drabbade vid samhällsstörningar, och vidare även hur drabbade, räddningsarbetare och andra deltagare ska stödjas i ett efterskede av en samhällsstörning. 

Bakgrund  

Svenska Röda Korset har ombetts yttra sig över Länsstyrelsen Västerbottens förslag till ny krisledningsplan (grundplan). Som geografiskt områdesansvarig aktör på regional nivå har varje länsstyrelse ett ansvar för krisberedskap, räddningstjänst och vid höjd beredskap inom sitt län.1 Syftet med den föreslagna planen är att beskriva Länsstyrelsen Västerbottens ansvar och organisation vid samhällsstörningar och hur myndigheten arbetar under samhällsstörningar på regional nivå med utgångspunkt i länets överenskommelse om samverkan vid samhällsstörningar, samt att utgöra ett stöd för krisorganisationens arbete samt för övning och utbildning av Länsstyrelsens personal. 

2016 tecknade Länsstyrelsen och ett antal krisberedskapsaktörer i länet en överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län.2 Svenska Röda Korset är ej en av de aktörer som deltog i denna överenskommelse. 

Svenska Röda Korsets utgångspunkter i dessa frågor 

Svenska Röda Korset är en neutral och självständig, opartisk humanitär organisation vars uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och att säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under väpnade konflikter, kriser och andra nödsituationer. Som nationell rödakorsförening i Sverige har Svenska Röda Korset en stödjande roll till de offentliga myndigheterna, en roll som är fastslagen såväl i internationell rätt som i svensk lagstiftning. Denna stödjande roll innebär att Svenska Röda Korset genom författning eller efter överenskommelse med regeringen eller en myndighet kan få i uppdrag att utföra uppgifter där ansvaret ytterst vilar på det offentliga. Exempel på sådana uppdrag är Svenska Röda Korsets roll inom totalförsvaret och ansvaret för Nationella upplysningsbyrån.   

I Sverige tar detta bland annat sig uttryck i att Svenska Röda Korset är en av 18 frivilliga försvarsorganisationer, som utöver de generella uppdrag som stipuleras i Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet även särskilt pekas ut som havandes uppdrag att bistå totalförsvarets sjukvård och bidra till civilbefolkningens skydd i krig.  

Basen i Svenska Röda Korsets arbete i Sverige är de drygt 27 000 frivilliga engagerade i ca 750 lokala rödakorsföreningar (rödakorskretsar) som arbetar för att möta humanitära behov, minska effekterna av kriser och stärka människors och samhällets motståndskraft. Röda Korset utgör en betydelsefull plattform för enskildas engagemang för humanitära värderingar och är en viktig mänsklig kraft i samhället särskilt när det utsätts för påfrestningar.  

Svenska Röda Korset har lång erfarenhet av att agera i kris, såväl internationellt som i Sverige. De senaste åren har Svenska Röda Korset bland annat bistått vid branden i Västmanland, under flyktinganländandet 2015, vid attentatet på Drottninggatan i april 2017 och under skogsbränderna sommaren 2018, bland annat inom nationell samordning av spontanfrivilliga. Svenska Röda Korset bedriver även verksamhet inom organiserad olycksfallsberedskap och har god erfarenhet av att bistå med krisstöd och första hjälpen vid olyckor, manifestationer, demonstrationer och vid situationer med risk för social oro.  

I Västerbotten har Svenska Röda Korset verksamhet i länets samtliga kommuner, och driver bland annat nio mötesplatser utspridda över hela länet. De frivilliga i länet har stor lokalkännedom och god erfarenhet att arbeta med social verksamhet och stöd till samhället. 

Läs hela remissvaret (PDF)