Röda Korsets yttrande över Myndighetsgemensam regional indelning

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset ställer sig positiv till förslaget om en myndighets-gemensam regional indelning.
  • Svenska Röda Korset understryker vikten av dialog och samverkan med det civila samhället, vilket med fördel kan få större utrymme i det fortsatta arbetet.
  • Svenska Röda Korset saknar en beskrivning av hur samverkan mellan berörda myndigheter ska säkerställas mer konkret när strukturomvandlingen väl är genomförd.

Bakgrund och sammanfattning av utredningens förslag

Indelningskommitténs betänkande lyfter behovet av en myndighetsgemensam regional indelning och föreslår en geografisk regionindelning samt vilka myndigheter som bör omfattas av denna indelning. Betänkandet utgår från tre områden där behovet av samordning är stort och där en bred kontaktyta finns med flera myndigheter samt med landsting och kommuner. Dessa områden är krisberedskap och totalförsvar, regional utveckling samt mottagande av nyanlända.

Indelningskommitténs betänkande konstaterar att den statliga samordningen och samverkan på regional nivå bör förbättras och att det finns ett behov av att återsamla staten på såväl nationell som regional nivå. Tio myndigheter uppges ha sådan betydelse för regional samverkan att de ska ha en samordnad indelning i sex geografiska områden.

Den indelning som föreslås överensstämmer till övervägande del med de sex sjukvårdsregionerna. En alternativ indelning motsvarar Polismyndighetens sju regioner.

Läs hela remissvaret (PDF)