Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

Röda Korsets yttrande över ”Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige” (Ds 2019:4)
Röda Korsets yttrande över ”Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige” (Ds 2019:4)
Publicerad: 14 jun 2019
Lästid: ca

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset tillstyrker förslaget om en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige.

Svenska Röda Korset föreslår att frågor om:

  • vikten av samsyn och samordningsansvar nationellt-internationellt,
  • behov av kunskap om den humanitära rätten, samt
  • territoriell avgränsning av institutionens uppdrag kontra MR-förpliktelser även extraterritoriellt,

tydligt beaktas i den fortsatta processen.

Bakgrund och sammanfattning av utredningens förslag och resonemang

En utredare har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag på inrättandet av en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige, hur den kan utformas för att uppfylla Parisprinciperna inom de rättsliga ramar som följer av bl.a. regeringsformen och budgetlagen (2011:203), utreda och lämna förslag på placering av institutionen vid en redan befintlig institution, och beräkna kostnaderna för de förslag som lämnas och föreslå finansiering.

Utredaren föreslår att det ska inrättas en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Institutionen föreslås utgöra en egen myndighet och få fem särskilda uppgifter. Den ska inom sitt verksamhetsområde

  • följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och genomförs,
  • lämna förslag till regeringen om de åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna,
  • ha kontakter med internationella organisationer och även i övrigt delta i internationellt samarbete,
  • främja utbildning, forskning, kompetensutveckling, och
  • främja information.

Svenska Röda Korset har tidigare lämnat synpunkter i diverse samråd och genom sitt yttrande över SOU 2010:70, Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter.

Läs hela remissvaret