Röda Korsets yttrande över Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset anser det angeläget att lösningar identifieras för ensamkommande asylsökande barn och unga vuxna från länder där det råder svåra säkerhetsmässiga och humanitära förhållanden. Vi är därför mycket positiva till att dessa ungdomar kan få möjlighet att stanna i Sverige.
  • Svenska Röda Korset menar att de föreslagna bestämmelserna kan mildra effekterna av de långa handläggningstiderna i asylärenden och som i många fall lett till att förutsättningarna för uppehållstillstånd drastiskt försämrats för unga asylsökande.
  • Svenska Röda Korset anser att det är av största vikt att det inte sker en förskjutning i lagstiftning och tillämpning som innebär att anknytning till det svenska samhället genom studier eller arbete ges större tyngd än skyddsskäl.
  • Svenska Röda Korset tillstyrker i stort förslaget. Vi vill emellertid framhålla att det innebär att ett redan nu svårhanterligt regelverk blir ännu mer komplicerat och svåröverskådligt, något som riskerar att leda till tillämpningssvårigheter och därmed risk för bristande rättssäkerhet. Svenska Röda Korset anser därför att det kan finnas skäl att se över om det går att förenkla regelverket i syfte att öka förutsättningarna för en rättssäker tillämpning som är enhetlig, transparent och förutsebar.
  • Svenska Röda Korset avstyrker den del av förslaget som innebär att avgörande betydelse ska läggas vid när asylansökan registrerats.
  • Svenska Röda Korset vill vidare poängtera att de personer som vi ser befinner sig i en särskilt utsatt situation, nämligen de unga som på grund av psykisk ohälsa inte kan studera, inte kommer att kunna dra nytta av de förslagna bestämmelserna.
  • Svenska Röda Korset vill även framhålla att det är olyckligt att den föreslagna ordningen kommer att skapa olikartade utfall trots likartade omständigheter i de enskilda fallen endast beroende på när asylansökan lämnades in.

Förslaget i korthet

Syftet med förslaget är att skapa en möjlighet att söka uppehållstillstånd för gymnasiestudier för den grupp unga som drabbats hårt av Migrationsverkets långa handläggningstider i asylärenden. Många av dessa unga var minderåriga vid ankomsten till Sverige men har på grund av handläggningstiderna hunnit fylla 18 år, något som i många fall haft en avgörande betydelse för deras möjlighet att få stanna i Sverige. Den långa vistelsetiden innan beslut har lett till stor oro och ovisshet, något som i sin tur gjort denna grupp särskilt utsatt.

Förslaget innebär i huvudsak att den som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning ska kunna beviljas ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om hens första ansökan om uppehållstillstånd har registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare och det för hen har, eller borde ha, anvisats en kommun som ska ordna boendet för personen i fråga. Vidare krävs att beslut om utvisning ska ha fattats, eller annars skulle fattas, 15 månader eller senare från registreringsdatumet men tidigast den 20 juli 2016, att ungdomen vid den aktuella tidpunkten är 18 år eller äldre och att ungdomen befinner sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå görs. Ungdomen ska också studera eller ha för avsikt att studera i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, på heltid på en annan motsvarande utbildning eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux.

En ansökan om ett sådant uppehållstillstånd föreslås endast få göras under en begränsad tid och vid ett tillfälle. Utkastet till lagrådsremiss innehåller också förslag om att anpassa bestämmelserna om uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå så att studier på sammanhållna yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen eller liknande utbildningar inom introduktionsprogram i gymnasieskolan kan ge samma möjlighet till uppehållstillstånd som studier på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Läs hela remissvaret (PDF)