Preskription av avlägsnandebeslut och vissa frågor om återreseförbud

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att lämna synpunkter på delbetänkandet ”Preskription av avlägsnandebeslut och vissa frågor om återreseförbud” och vill med anledning av detta framföra följande i för Svenska Röda Korset relevanta delar.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter:

 • Svenska Röda Korset välkomnar utredningens ambition att minska utsattheten för personer med avslagsbeslut, men då evidens saknas för att föreslagna ändringar kommer att leda till önskad effekt – och att det enligt vår bedömning snarare finns en risk för det motsatta – avstyrker vi utredningens förslag gällande ändrade regler om preskription.
 • Svenska Röda Korset ställer sig frågande till utredningens bedömning att enskilda skulle fatta – ofta livsavgörande – beslut baserat på objektiv information om svensk lagstiftning och planera sitt liv därefter. I vårt arbete med att ge stöd till personer som står inför ett återvändande blir det snarare tydligt att många av de människor vi
  möter inte uppfattar återvändande till hemlandet som ett möjligt alternativ trots utsatthet och svåra levnadsvillkor i Sverige.
 • Gällande nu föreslagna ändringar, i kombination med kommande lagförslag om skyldighet för offentligt anställda att anmäla människor som befinner sig i Sverige utan uppehållstillstånd, så riskerar det så kallade ”skuggsamhället” även att förstärkas av att enskilda med lagakraftvunnet avlägsnandebeslut helt bryter kontakten med myndigheterna. Detta leder både till minskad överblick över de som befinner sig utan tillstånd i Sverige men framför allt till en ökad utsatthet med svåra humanitära konsekvenser både för individen och samhället i stort.
 • Svenska Röda Korset anser att en möjlighet att överklaga beslut om verkställighetshinder bör införas. Detta mot bakgrund av att de nu föreslagna ändringarna gör det än mer tydligt att faktumet att det inte går att överklaga Migrationsverkets beslut om verkställighetshinder riskerar att få oskäliga konsekvenser för den enskilde, bland annat eftersom det helt saknas möjligheter till prejudikatsbildande vägledning.
 • Svenska Röda Korset tillstyrker förslaget att ett avlägsnandebeslut som inte har meddelats av allmän domstol får upphävas om en utlänning skulle beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1 § utlänningslagen.
 • Svenska Röda Korset ser positivt på att det införs en klargörande bestämmelse avseende när den rättsliga verkan av ett återreseförbud inträder, då detta utgör en kodifiering av redan befintlig praxis från EU-domstolen.
 • Svenska Röda Korset avstyrker utredningens förslag om att ett återreseförbud som meddelas när en utlänning, som inte ansetts utgöra ett hot mot allmän ordning och säkerhet, har beviljats en tidsfrist för frivillig avresa men inte har lämnat landet när tidsfristen löpt ut, ska bestämmas till högst fem år.
 • Även om det saknas praxis på hur frågan om särskilda skäl ska bedömas när en enskild åberopar anknytning till en familjemedlem som man stadigvarande bott tillsammans med i hemlandet eller barn, vill Svenska Röda Korset understryka att förekomsten av ett återreseförbud - som nu alltså föreslås ska kunna förlängas - kan innebära hinder i fråga om att härefter beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning eller annat skäl.
 • Svenska Röda Korset ser en fördel med att det finns flexibilitet gällande längden på återreseförbudet som meddelas när en tidsfrist för frivillig avresa löpt ut och vill därför understryka vikten av att det med tydlighet framkommer att det alltid ska göras en bedömning i det enskilda fallet, i enlighet med proportionalitetsprincipen, och att särskild hänsyn tas till barns bästa.
 • Gällande utredningens avsaknad av förslag om övergångsbestämmelser vill Svenska Röda Korset betona att det, när det kommer till lagförslag som förväntas få en stor inverkan i den enskildes situation och liv, är av vikt att lagförslagens ikraftträdande inte krockar med legalitetsprincipens krav på förutsebarhet i lagstiftningen.

Läs hela remissvaret (PDF)