God och nära vård: Rätt insatser för psykisk hälsa

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset och Röda Korsets Ungdomsförbund (härefter ”Svenska Röda Korset”) lämnar här gemensamt sina synpunkter på rubricerade SOU. Vi kommenterar de för oss relevanta delarna i utredningen där vi besitter särskild erfarenhet och kompetens. Svenska Röda Korset har även deltagit i utredningens expertgrupp och har där löpande för fram synpunkter på förslag och utkast.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

 • Svenska Röda Korset välkomnar utredningens förslag till åtgärder för att säkerställa skyndsamma och ändamålsenliga insatser vid lättare psykisk ohälsa med syftet att förebygga svårare ohälsa. Primärvården kan spela en större roll än den gör i dag men samtidigt har andra delar av hälso- och sjukvården samt anhöriga och civilsamhället viktiga funktioner för att det syftet ska nås.
 • Svenska Röda Korset vill särskilt lyfta behoven hos personer som lider av trauma orsakat av tortyr, krigsupplevelser och flykt, som ofta förblir ouppmärksammade. Primärvården har en viktig roll i att upptäcka och dokumentera dessa skador och symtom men mer kunskap krävs för att effektivt identifiera behoven.
 • Svenska Röda Korset föreslår att Socialstyrelsen ska ges i uppdrag att, i samverkan med relevanta aktörer, utveckla nationella riktlinjer för behandling av personer som lider av trauma orsakat av tortyr, krigsupplevelser eller flykt, som innebär en komplex problematik med såväl psykiska som fysiska besvär.
  Svenska Röda Korset efterfrågar även riktade kunskapssatsningar och kunskapsstöd gällande papperslösas rätt till vård, i samverkan med civilsamhällets aktörer.
 • Svenska Röda Korset erfar att uppdelningen mellan grupperna barn och vuxna för många individer innebär ett problem, särskilt i övergången från att klassificeras som barn till att klassificeras som vuxen. Primärvården måste få ett större ansvar för att hantera och koordinera insatser för att säkerställa att unga vuxna inte faller mellan stolarna.
 • Svenska Röda Korset anser att den markanta ökningen av psykisk ohälsa i samband med kriser bör belysas och att alla berörda aktörer, inklusive primärvården, ska ha särskild beredskap för utökade behov.
 • Svenska Röda Korset vill betona vikten av att insatser för psykisk hälsa genomförs så tidigt som möjligt i samband med kriser. Psykisk hälsa måste också inkluderas som en komponent i krishanteringssystem och strukturer för uppföljning och stöd i återanpassning efter kriser. Här spelar primärvården en viktig roll.
 • Svenska Röda Korset ser generellt positivt på digitalisering som ett komplement och en möjlighet för fler personer att få tillgång till vård och stöd för sin psykiska ohälsa. Det förutsätter dock att särskilda lösningar skapas för personer som i dag har svårt att utnyttja digitala tjänster.
 • Svenska Röda Korset välkomnar utredningens strävan att integrera omhändertagandet av personer med psykisk ohälsa i det ordinarie systemet för hälso- och sjukvård. För att uppnå målet att identifiera de aktuella psykiska hälsobehoven och erbjuda adekvata insatser tidigt bör en förändring emellertid genomföras i hela hälso- och sjukvårdssystemet, inte bara inom primärvården. För att förtydliga hela hälso- och sjukvårdens ansvar och betydelse för psykisk hälsa föreslår Svenska Röda Korset att motsvarande författningsändringar som föreslås i betänkandet gällande primärvården i 13a kap. i hälso- och sjukvårdslagen, genomförs i 2 kap. 1 § (om definitioner) samt i 3 kap. 1 § och 2 § (om mål och uppdrag).
 • Svenska Röda Korset stödjer utredningens bedömning att samverkan med det civila samhällets aktörer behöver stärkas och att huvudmännen behöver säkerställa att det finns strukturer för att underlätta sådan samverkan mellan hälso- och sjukvårdens verksamheter på primärvårdsnivå och relevanta civilsamhällsaktörer. Adekvata resurser för sådan samverkan måste tillsäkras.
 • Svenska Röda Korset delar bedömningen att kunskapen behöver öka hos de olika aktörerna om deras respektive roller och ansvar för att civilsamhällets organisationer ska kunna bidra mer systematiskt för att minska psykisk ohälsa.
 • Svenska Röda Korset delar utredningens syn på föreningslivets viktiga roll i sammanhanget. Vi anser att regeringen och hälso- och sjukvårdens huvudmän bör tillgängliggöra resurser för initiativ som uppmuntrar och gör det möjligt för fler olika sorters föreningar att engagera sig för personer med psykisk ohälsa. Sådana initiativ bör också innehålla kvalitetssäkrande element som stöd, utbildning och uppföljning.
 • Svenska Röda Korset välkomnar att patientdelaktighet betonas. Vi anser att metoder som utvecklas för att strukturerat inkludera patienters synpunkter och erfarenheter också bör involvera andra aktörer som berörs, exempelvis anhöriga och civilsamhällesorganisationer.
  Svenska Röda Korset välkomnar utredningens förslag att framtida statliga satsningar inom området psykisk hälsa bör ha en ramstruktur som tydligt adresserar de olika nivåerna av arbete med psykisk ohälsa i hälso- och sjukvården, i syfte att fånga helheten. En sådan struktur bör involvera berörda civilsamhällesaktörer.
 • Svenska Röda Korset vill avslutningsvis lyfta behovet av att kvalitetssäkra det stöd som förmedlas av civilsamhällesaktörer och anhöriga, stöd som kompletterar och till viss del ersätter patientens kontakt med primärvården.

 

Läs hela remissvaret