Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade skrivelse och vill med anledning av detta framföra följande.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset har tidigare, i samband med att det omarbetade Asylprocedurdirektivet infördes, lyft farhågor kring att listor över säkra länder kan utgöra ett problem ur rättssäkerhetssynpunkt. Dels handlar det om att säkerhetssituationen i ett land, som betecknats som säkert, snabbt kan förändras och farhågor kring att en uppdatering av listan inte tillräckligt snabbt kan anpassas utifrån sådana förändringar, dels att en lista på säkra länder kan påverka den individuella bedömningen i det enskilda fallet negativt.
  • Svenska Röda Korset inser dock att det måste finnas en viss flexibilitet i asylprövningen men vill understryka att flexibilitet och effektivitet aldrig får ske på bekostnad av rättssäkerheten i det enskilda ärendet – principen om non-refoulement måste respekteras fullt ut.
  • Ett sätt att minska risken för att presumtioner kring säkra länder drabbar enskilda, antingen genom att listan över säkra länder inte är tillräckligt uppdaterad eller genom att individuella hänsyn inte tas i tillräcklig utsträckning, kan vara att införa en pricipiell rätt till offentligt biträde i dessa ärenden.
  • Som en ytterligare rättssäkerhetsgaranti bör avvisningsbeslut som motiveras med att en person kommer från ett säkert tredje land inte kunna verkställas innan beslutet vunnit laga kraft.
  • Vid införandet av det omarbetade asylprocedurdirektivet anförde Svenska Röda Korset att en särskild lagreglering borde införas i syfte att identifiera personer i behov av särskilda förfarandegarantier. Detta blir än viktigare vid införande av påskyndande förfaranden för personer från säkra länder.
  • För att motverka att avslag i praktiken presumeras på så sätt att någon reell prövning per automatik inte sker i ärenden som rör asylsökande från länder som finns på listan över säkra ursprungsländer måste myndigheterna vara extra vaksamma på indikationer på skyddsbehov. Indikationer på skyddsbehov torde medföra att ett ärende inte längre kan anses vara uppenbart ogrundat med följden att det därmed flyttas från snabbprocess till ordinarie process. Svenska Röda Korset välkomnar därför utredningens bedömning att så snart det krävs mer ingående bedömning eller resonemang för att överhuvudtaget kunna bedöma om det sökande har lagt fram kan bryta presumtionen kan det endast av den anledningen inte längre anses ”uppenbart” att asylansökan är ogrundad med följd att ett eventuellt avvisningsbeslut inte får verkställas omedelbart samt att ärendet istället bör prövas i ordinarie process.

Läs hela remissvaret (PDF)