Sänk tröskeln till en god bostad

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset och Röda Korsets ungdomsförbund (härefter Svenska Röda Korset) lämnar här sina synpunkter på slutbetänkandet. Vi välkomnar utredningen och kommenterar de delar där vi besitter särskild erfarenhet och kompetens.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset välkomnar förslaget om en förändrad målsättning och ramlag för bostadsförsörjningen. Vi rekommenderar att målsättningen tydligare kopplas till de internationella ramverk Sverige förbundit sig till.
  • Svenska Röda Korset tillstyrker förslaget om ett råd för socialt hållbar bostadsförsörjning och framhåller vikten av representation från civilsamhället.
  • Svenska Röda Korset välkomnar även förslaget om att ge kommunala bostadsförmedlingar tydligare förutsättningar att tillämpa reservationer och få större utrymme för förturer.
  • Svenska Röda Korset noterar förslaget om att hyresvärdars krav på nya hyresgäster bör regleras, vilket annars riskerar bidra till godtycklighet, utestängning av socioekonomiskt svaga grupper och diskriminering.
  • Svenska Röda Korset är positivt till statliga hyresgarantier men anser att dagens regler bör ses över för att de ska kunna nyttjas i större utsträckning. Vi vill samtidigt påminna om resultaten från utredningen En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) att som alternativ införa en statlig hyresgaranti med Försäkringskassan som ansvarig myndighet.
  • Svenska Röda Korset noterar förslaget om att ge uppdrag till Boverket att vägleda i fråga om hyresgarantier. Vi anser inte att hyresgarantin enbart ska fokusera på barnfamiljer. Hyresgarantin är ett verktyg med potential att ge ett välbehövt stöd även till andra sårbara grupper med svag ställning på bostadsmarknaden.
  • I övrigt vill Svenska Röda Korset framhålla vikten av samhällsplanering och att bygglagen kompletteras med krav som tar hänsyn till sociala aspekter samt bidrar till långsiktig utveckling av den sociala miljön. Vi skulle gärna vilja se förslag kopplat till mötesplatser som plattformar för social hållbarhet, bostadssociala insatser. Lokal krisberedskap berörs inte i denna utredning. Vi hoppas att det kommer att belysas i kommande utredning Bättre verktyg för att minska och motverka boendesegregation Dir. 2022:116.

Läs hela remissvaret