Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har tagit del av promemorian ”Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter” och önskar lämna våra synpunkter då intäkter från allmännyttiga lotterier är en viktig och oberoende finansieringskälla för våra verksamheter.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset välkomnar att den svenska spellagstiftningen och denna promemoria tar sin utgångspunkt i ett starkt konsumentskydd som ska motverka spelproblem, skydda sårbara grupper och stärka folkhälsan.
  • Svenska Röda Korset vill samtidigt lyfta betydelsen av intäkter från allmännyttiga lotterier som en viktig finansieringskälla för civilsamhället. Intäkter från lotterier är inte öronmärkta, och utgör därför generellt friare resurser som gör det möjligt för oss att agera snabbt där behoven är som störst, eller inom områden som är svåra att få annan finansiering till.
  • Svenska Röda Korset efterfrågar en analys av följderna för finansieringen av ideell sektor och civilsamhället om förslagen genomförs enligt nuvarande utformning.
  • Svenska Röda Korset avstyrker förslaget i dess nuvarande lydelse då det riskerar att felaktigt drabba de allmännyttiga lotterierna och motverka spellagens lydelse om att ”målet är en sund och säker spelmarknad under offentlig kontroll, som värnar intäkterna till det allmänna och som ger goda förutsättningar för allmännyttig ideell verksamhet att erhålla finansiering genom intäkter från spel”.
  • Svenska Röda Korset föreslår att allmännyttiga lotterier (kapitel 6 i spellagstiftningen) undantas från det föreslagna kravet på särskild måttfullhet för marknadsföring av spel.


Läs hela remissvaret