Stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset möter i egenskap av vårdgivare ett stort humanitärt lidande kopplat till bristande tillgång till vård, inkl. tandvård. Svenska Röda Korset välkomnar utredningens förslag till ett förstärkt stöd till våldsutsatta men vill samtidigt uppmärksamma att förslaget i nuvarande utformning inte kommer nå dem som lever i allra största utsatthet.
  • Svenska Röda Korset välkomnar förslaget till ändring av 3§ tandvårdsförordningen (1998:1338) med innebörden att även tandvård för patienter med orofacial skada till direkt följd av våld omfattas av bestämmelserna (om avgifter som avser öppen hälso- och sjukvård).
  • Svenska Röda Korset anser att det bör tydliggöras att personer som utsatts för tortyr bör omfattas av skrivningen i 3§ 111. Tortyröverlevare kan enligt Svenska Röda Korsets bedömning i vissa fall redan omfattas av den inledande skrivningen ”orofacial skada när övervägande skäl talar för att skadan orsakats av att patienten utsatts för våld på grund av sitt kön, sin sexuella läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck” men bör under alla omständigheter anses rymmas inom ramen för ”eller annan jämförbar orsak”. Våldets och skadornas karaktär, offrets utsatthet, stigmat, den psykiska ohälsan samt förekommande tandvårdsrädsla gör sammantaget att tortyröverlevare bör jämställas med och inkluderas i den grupp av patienter som omfattas av bestämmelserna i 3§ 11 tandvårdsförordningen(1998:1338).
  • Svenska Röda Korset välkomnar att utredningen uppmärksammar tandvårdens viktiga roll att medverka till upptäckt, behandling och dokumentation av skador hos personer som utsätts för våld i nära relationer. Svenska Röda Korset välkomnar också att utredningen understryker att det är viktigt att det finns kunskap om våld och rutiner för hur man ställer frågor till patienterna och hanterar svaret. Svenska Röda Korset vill understryka att tandvården när den ställer frågor om våldsutsatthet måste ha förmåga att hantera svar om olika former av våld. Utöver den våldsutsatthet som utredningen lyfter fram är det nödvändigt att tandvården har kunskap om, handlingsplaner och rutiner för, samt möjlighet att bemöta våldsutsatta med skador orsakade av tortyr.

Läs hela remissvaret (PDF)