Straff för deltagande i en terroristorganisation

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade promemorian Ds 2022:6 och vill med anledning av detta framföra följande:

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

Svenska Röda Korset

  • välkomnar och lyfter vikten av utredningens uttryckliga undantag för opartiska humanitära organisationers arbete,
  • delar utredningens bedömning att en kriminalisering måste utformas så att den inte kommer i konflikt med den internationella humanitära rätten,
  • lyfter vikten av utredningens uttryckliga undantag för sjukvårdspersonal som utför vård enligt medicinskt etiska principer i väpnad konflikt,
  • påminner om vikten av att även i den fortsatta lagstiftningsprocessen tydligt beakta förpliktelserna under den humanitära rätten,
  • ställer sig kritiska till utredningens slutsats att sjukvård som utförs enligt medicinsk etik bör straffbeläggas under bestämmelsen i situationer när det inte längre råder väpnad konflikt.

Läs hela remissvaret