Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset vill lyfta vikten av att undanta från straffansvar sådant deltagande i väpnad konflikt som sker på ett sätt att det inte strider mot den humanitära rätten. Detta för att minimera risken att underminera den humanitära rätten och incitamenten till att följa densamma.
  • Svenska Röda Korset poängterar vikten av en tydligare problematisering av frågan om straffbeläggande av deltagande i en humanitär del av en terroristorganisation.
  • Svenska Röda Korset är positiva till resonemanget som förs på s. 155 angående den humanitära verksamhet som opartiska och oberoende organisationer bedriver och att denna inte ska anses utgöra deltagande i en terroristorganisations verksamhet.

Bakgrund

Statsrådet Morgan Johansson beslutade den 2 maj 2017 (Ju 2017:G) att en utredning skulle göras angående behovet av ett särskilt straffansvar för den som deltar i eller på annat sätt stöder en terroristorganisation. Utredningens ställningstagande är att nya straffbestämmelser om deltagande i och samröre med en terroristorganisation behövs.

Svenska Röda Korset har tidigare lämnat synpunkter på slutbetänkandet av utredningen om ”Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism”, SOU 2017:72 (se Svenska Röda Korsets yttrande av den 22 november 2017), delbetänkande ”Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation”, SOU 2016:40 (se Svenska Röda Korsets yttrande av den 21 september 2016) samt på utredningens delbetänkande ”Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor”, SOU 2015:63 (se Svenska Röda Korsets yttrande av den 24 september 2015).

Läs hela remissvaret (PDF)