Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade skrivelse och vill med anledning av detta framföra följande.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

 • Svenska Röda Korset välkomnar strategin och uppskattar att den har utvecklats genom en bred dialog med olika samhällsaktörer.
 • Svenska Röda Korset anser att strategin också ska säkerställa att dessa olika aktörer engageras i genomförandet av strategin och att Region Stockholm ska skapa goda förutsättningar för olika samhällsaktörer att bidra.
 • Svenska Röda Korset anser att trygghet, säkerhet och respekt för mänskliga rättigheter ska läggas till som en ”grundförutsättning” för psykisk hälsa i strategin.
 • Svenska Röda Korset saknar en analys över effekterna för personer och grupper som är särskilt sårbara och därför löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Vi föreslår att strategin kompletteras med strategiska åtgärder för att garantera att dessa personer och grupper inte exkluderas och diskrimineras när det gäller främjande och förebyggande insatser.
 • Svenska Röda Korset anser att strategin ska kompletteras med strategiska åtgärder som syftar till att hantera ökade riskerna för psykiska ohälsa i samband med kriser. Insatser för psykisk hälsa bör genomföras så tidigt som möjligt också under kriser. Psykisk hälsa bör inkluderas som en komponent i regionens krishanteringssystem. Det gäller även strukturer för uppföljning och stöd i återanpassning efter större samhällskriser.
 • Svenska Röda Korset rekommenderar att insatser för främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa integreras i all relevant verksamhet som bedrivs av regionen. Detta bör utgöra en del av strategin.
 • Svenska Röda Korset föreslår att de rekommenderade tillvägagångssätten (7.1) förtydligas till exempel genom att använda handlingsinriktade punkter istället för löpande text. Där det finns ett tydligt ansvar hos en nämnd eller bolag bör kravet på genomförande och återrapportering skärpas.
 • Svenska Röda Korset anser att strategin ska understryka vikten av att kunskapshöjande insatser genomförs systematiskt på samtliga nivåer och att regionens nämnder och bolag har ett särskilt ansvar för att säkerställa relevant kunskap inom sina ansvarsområden. Kunskapshöjningen bör omfatta stigma och exkludering.
 • Svenska Röda Korset anser vidare att strategin bör uppmuntra särskilt stöd till kunskapshöjande insatser av samhällets olika aktörer samt samverkan mellan det offentliga och exempelvis idéburna organisationer.
  Avslutningsvis förordar Svenska Röda Korset en tydligare mekanism för implementering och uppföljning med mätbara indikatorer.

 


Läs hela remissvaret