Sveriges museum om Förintelsen

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade skrivelse och vill med anledning av detta framföra följande.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

 • Svenska Röda Korset välkomnar en utredning om hur ett museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen ska inrättas.
 • Svenska Röda Korset ser positivt på att en bärande del i museet bör vara att behandla och problematisera Sveriges och svenska medborgares agerande under andra världskriget.
 • Svenska Röda Korset anser att det är viktigt att lyfta räddningsaktioner under andra världskriget och påminner även om mindre kända aktioner, till exempel Lübeckdetachementet, där Svenska Röda Korset var inblandade.
 • Svenska Röda Korset understryker vikten av att det nya museet samlar in material, så som berättelser, föremål och fotografier, från de som deltog i räddningsaktionerna, och även från de som arbetade med mottagandet på olika sätt i Sverige.
 • Svenska Röda Korset hade önskat att museets pedagogiska verksamhet givits större plats i betänkandet, och att utredningen fördjupat sitt resonemang kring hur en pedagogisk förmedling av kunskap ska gå till.
 • Slutligen framhålls att Svenska Röda Korset, genom Vitabussgruppen i Malmökretsen, kan vara en viktig samarbetspartner för det nya museet.

Bakgrund och sammanfattning av utredningens förslag och resonemang

I utredningen föreslås att ett nytt museum inrättas för att markera att Förintelsen, även om den inte genomfördes på svensk mark, hänger ihop med Sveriges historia och att berättelser från överlevande med anknytning till Sverige är en del av Sveriges kulturarv. Utredningen framhåller att ett museum syftar till att fördjupa, bibehålla och utveckla kunskaperna om hur Förintelsen möjliggjordes, vad som skedde i Europa under andra världskriget och hur Sverige agerade.

Utredningen föreslår bland annat:

 • I första hand att ett museum om Förintelsen inrättas i form av en ny, fristående myndighet. Som alternativ föreslår utredningen att det kan inrättas inom en befintlig museimyndighet, eller inom Forum för levande historia. Till detta lämnas också en redogörelse för ekonomiska och andra konsekvenser av de olika förslagen.
 • Att en ny museibyggnad uppförs, på en plats med en i sammanhanget historisk betydelse, med närhet till akademiska institutioner och med möjlighet till hög publiktillströmning, inte minst från skolelever.
 • Att insamling av berättelser, föremål och annat material från överlevande med anknytning till Sverige ska inledas skyndsamt med tanke på den höga åldern bland kvarvarande överlevande.
 • Att museet bör upprätta särskilda former för samverkan om samlingar, utställningar och dokumentation med länsmuseerna och Judiska museet. Denna samverkan föreslås finansieras med särskilda medel.
 • Att museet ska ha en gedigen forskningsanknytning, därtill anses det vara centralt att museet har ett eget forskningsråd.

Läs hela remissvaret (PDF)