Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Röda Korsets yttrande över Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över SOU 2017:84 och vill med anledning av detta framföra följande synpunkter.
Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över SOU 2017:84 och vill med anledning av detta framföra följande synpunkter.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset delar utredningens slutsatser att det är angeläget att personer som uppfyller villkoren för uppehållstillstånd i utlänningslagen identifieras så tidigt som möjligt för att undvika långa tider av ovisshet. Vi ställer oss positiva till förslaget att det tydligt ska framgå i utlänningslagen att såväl praktiska som medicinska verkställighetshinder ska beaktas redan i grundärendet och att sådana kan ligga till grund för uppehållstillstånd.
  • Svenska Röda Korset instämmer i behovet av ett förtydligande av 12 kap. 18 § utlänningslagen när det gäller praktiska verkställighetshinder efter lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut. Vi menar emellertid att utredningens förslag bör kompletteras genom att det införs en möjlighet till överprövning av Migrationsverkets beslut.
  • Svenska Röda Korset välkomnar förslaget att införa en uttrycklig bestämmelse om uppehållstillstånd på grund av preskription.

Förslaget i korthet

Utredningen behandlar möjligheterna att bevilja uppehållstillstånd på grund av praktiska hinder mot att verkställa ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och som följd av att ett avvisnings- och utvisningsbeslut har preskriberats. Bakgrunden är att det, trots att det enligt gällande lagstiftning finns utrymme att bevilja uppehållstillstånd i dessa fall, vistas personer under längre perioder i Sverige vars avvisnings- eller utvisningsbeslut inte kan verkställas och som inte beviljas uppehållstillstånd. Utredningen syftar därför till att undersöka problemen med praktiska verkställighetshinder och föreslå lösningar.

I betänkandet föreslås att praktiska och medicinska verkställighetshinder uttryckligen ska anges i utlänningslagens bestämmelser om beaktande av verkställighetshinder och att det i bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter ska anges att sådana omständigheter ska anses finnas om det råder ett bestående praktiskt verkställighetshinder. Vidare föreslås att det ska tydliggöras att nya omständigheter som innebär att det finns anledning att anta att det råder praktiska verkställighetshinder efter lagakraftvunnet avlägsnandebeslut kan ligga till grund för uppehållstillstånd. Slutligen föreslås att en ny bestämmelse ska införas som uttryckligen anger att uppehållstillstånd får beviljas om ett avlägsnandebeslut har preskriberats, om inte den enskildes eget agerande varit den avgörande orsaken till att beslutet inte kunnat verkställas.

Vid sidan av dessa förslag på lagändringar föreslås även att statslösa personers rättsliga ställning och införandet av en statslöshetsprocedur i Sverige bör utredas. Skälet är att statslöshet enligt utredningen är en vanligt förekommande omständighet i ärenden som gäller praktiska verkställighetshinder och preskription.

En förordnad expert från Svenska Röda Korset har deltagit i utredningen.

Läs hela remissvaret