Svenska Röda Korsets yttrande över Uppsala brandförsvars handlingsprogram

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

Svenska Röda Korset:

 • Välkomnar handlingsprogrammet och de ambitioner och målsättningar som Uppsala brandförsvar har slagit fast.
 • Ser mycket positivt på de fem mål som handlingsprogrammet fastslår, och välkomnar särskilt att räddningsnämnden har formulerat ett mål med fokus på riskgrupper.
 • Anser dock att handlingsprogrammet i ej tillräcklig utsträckning tydliggör hur dessa målsättningar ska uppnås.
 • Saknar vidare en definition eller beskrivning av det för handlingsprogrammet centrala begreppet ’riskgrupp’.
 • Saknar tydliga förslag rörande hur samverkan med frivilligorganisationer bör stärkas.
 • Saknar vidare en redogörelse för och förslag på hur strukturer för ledning och samordning av spontanfrivilliga bör säkerställas inför och under allvarliga händelser. 
 • Vill framhålla vikten av kommunikation med särskilt utsatta samhällsgrupper och att kommunikation till allmänheten anpassas för att säkerställa mottagande och förståelse.
 • Saknar en redogörelse för frivilliga försvarsorganisationers och andra civilsamhällesaktörers roll inom kommunikation och information till allmänheten.
 • Saknar formuleringar kring vikten av stöd till drabbade vid samhällsstörningar, och vidare även hur drabbade, räddningsarbetare och andra deltagare ska stödjas i ett efterskede av en samhällsstörning.
 • Saknar redogörelser kring arbetet inför och under höjd beredskap och hur detta arbete koordineras med arbetet inom den fredstida krisberedskapen.
 • Ser positivt på att räddningstjänst under höjd beredskap lyfts fram, men skulle gärna se utförligare redogörelser för de förberedelser och åtgärder som behövs för att säkerställa denna verksamhet, också i samverkan med andra ansvariga aktörer, såsom Svenska Röda Korset.
 • Anser att de riskbedömningar som genomförs med fördel hade kunnat kopplas till möjliga riskgrupper.
 • Hade slutligen gärna sett att riskanalysen mer utförligt hade redogjort för risker kopplat till vattenförsörjning.

Bakgrund och sammanfattning av förslaget handlingsprogram

Sveriges kommuner ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor varje mandatperiod anta ett handlingsprogram för arbetet med skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet ska omfatta såväl kommunernas förebyggande verksamhet som den skadeavhjälpande verksamheten (dvs. räddningstjänstverksamhet).

Svenska Röda Korset har ombetts yttra sig över Uppsala brandförsvars förslag till nytt handlingsprogram för perioden från 2020, inklusive den riskanalys som utgör bilaga till handlingsprogrammet. Uppsala brandförsvar är en gemensam nämnd i Uppsala kommun som ansvarar för räddningstjänsten i kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar.

Handlingsprogrammet redogör för kommunernas inriktningsmål för verksamheten och ger en bild av räddningsnämndens uppdrag, organisation och resurser. Vidare ger den en beskrivning av de tre kommunerna och vissa riskobjekt och andra fysiska anläggningar (såsom kärnkraftverk, Sevesoanläggningar och hamnar) i dessa. Handlingsprogrammet innehåller en sammanfattning av riskanalysen (se nedan), och redogör för de insatser som har genomförts i de tre kommunerna de senaste åren.

Riskanalysen, som alltså är det underlag som handlingsprogrammet har utgått ifrån, ger dels en statistisk översikt av vanligt förekommande olyckor, och dels en kvalitativ bedömning av stora oönskade händelser. Vidare redogör dokumentet för ett antal framtidsutmaningar.

Svenska Röda Korsets utgångspunkter i dessa frågor

Svenska Röda Korset är en neutral och självständig, opartisk humanitär organisation vars uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och att säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under väpnade konflikter, kriser och andra nödsituationer. Som nationell rödakorsförening i Sverige har Svenska Röda Korset en stödjande roll till de offentliga myndigheterna, en roll som är fastslagen såväl i internationell rätt som i svensk lagstiftning. Denna stödjande roll innebär att Svenska Röda Korset genom författning eller efter överenskommelse med regeringen eller en myndighet kan få i uppdrag att utföra uppgifter där ansvaret ytterst vilar på det offentliga. Exempel på sådana uppdrag är Svenska Röda Korsets roll inom totalförsvaret och ansvaret för Nationella upplysningsbyrån.

I Sverige tar detta bland annat sig uttryck i att Svenska Röda Korset är en av 18 frivilliga försvarsorganisationer, som utöver de generella uppdrag som stipuleras i Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet även särskilt pekas ut som havandes uppdrag att bistå totalförsvarets sjukvård och bidra till civilbefolkningens skydd i krig.

Basen i Svenska Röda Korsets arbete i Sverige är de drygt 27 000 frivilliga engagerade i ca 750 lokala rödakorsföreningar (rödakorskretsar) som arbetar för att möta humanitära behov, minska effekterna av kriser och stärka människors och samhällets motståndskraft. Röda Korset utgör en betydelsefull plattform för enskildas engagemang för humanitära värderingar och är en viktig mänsklig kraft i samhället särskilt när det utsätts för påfrestningar.

Svenska Röda Korset har lång erfarenhet av att agera i kris, såväl internationellt som i Sverige. De senaste åren har Svenska Röda Korset bland annat bistått vid branden i Västmanland, under flyktinganländandet 2015, vid attentatet på Drottninggatan i april 2017 och under skogsbränderna sommaren 2018, bland annat inom nationell samordning av spontanfrivilliga. Svenska Röda Korset bedriver även verksamhet inom organiserad olycksfallsberedskap och har god erfarenhet av att bistå med krisstöd och första hjälpen vid olyckor, manifestationer, demonstrationer och vid situationer med risk för social oro.

Svenska Röda Korset har närvaro såväl i Tierp, Uppsala och Östhammar, genom elva rödakorskretsar som arbetar aktivt med att bygga upp den lokala krisberedskapen. Rödakorskretsarna driver bland annat fyra mötesplatser, som kan nyttjas som samlingspunkter för trygghet och informationsdelning. Vidare finns även en Första hjälpen-grupp, som bedriver arbete inom olycksfallsberedskap och såväl genomför planerade uppdrag som agerar i kris. De frivilliga i de tre kommunerna har stor lokalkännedom och god erfarenhet att arbeta med social verksamhet och stöd till samhället.

Läs hela remissvaret (PDF)