Hand med kaffekopp

Hur kan man arbeta operativt med humanitär rätt och genus?

Hur kan man arbeta operativt med humanitär rätt och genus?

Vill du veta mer om hur man kan arbeta operativt med genus och humanitär rätt? Ta del av vår expertmötesrapport med information och vägledning.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Rapport från expertmöte ger vägledning 

Under 2022 arrangerade Svenska Röda Korset tillsammans med ICRC och Nordic Centre for Gender in Military Operations ett expertmöte i Genève. Mötet samlade experter från 21 olika länder och var ett steg i vårt arbete för att skapa förståelse för vikten av att ta ett genusperspektiv i beaktande vid tolkning och tillämpning av den humanitära rätten. Vi ville samla information kring hur man kan arbeta operativt med dessa frågor. 

Ett genusperspektiv i planering och genomförande av militära operationer kan nämligen göra stor skillnad för de kvinnor, män, pojkar och flickor som lever i områden med väpnade konflikter. Väpnade styrkor har mot den bakgrunden inte bara ett juridiskt och policybaserat, utan även ett etiskt ansvar att ta itu med hur militära operationer drabbar kvinnor, män, pojkar och flickor på olika sätt. Det är även allt tydligare att det ligger i krigförande parters strategiska intresse att integrera genuskompetens i sina styrkor. 

Rapportens tre teman

Detta framgår tydligt av den rapport som sammanställts från expertmötet. Rapporten bygger både på diskussionerna vid mötet och de skyldigheter som finns i internationell rätt och behandlar tre övergripande teman: 

  1. ett genusperspektiv vid planering och genomförande av militära operationer,  
  2. relationen mellan den humanitära rätten och FN:s resolutioner för Kvinnor, fred och säkerhet, samt  
  3. ett genusperspektiv i militära partnerinsatser i väpnade konflikter.  

I rapporten kan du därför hitta:  

  • hänvisningar till gällande rätt,  
  • vägledning om hur militära operationer kan påverka kvinnor, män, pojkar och flickor på olika sätt och  
  • avsnitt med exempel på hur man kan arbeta för att undvika att bidra till detta.  

Rapporten syftar i första hand till att informera yrkesverksamma inom nationell säkerhet eller försvar, men kan vara av intresse för alla som vill veta mer om hur man kan arbeta operativt med dessa frågor. 

Soldater utbildas i humanitär rätt.

Humanitär rätt och genus

Läs om humanitär rätt och genus
Kvinna lär ut krigets lagar

Allt om krigets lagar

Krigets lagar