Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Hälsa och vård

Vi möter dagligen människor som inte får tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver och har rätt till, och som därmed inte får möjlighet till bästa möjliga hälsa. Här finns fakta och våra ståndpunkter inom hälsa och vård.
Vi möter dagligen människor som inte får tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver och har rätt till, och som därmed inte får möjlighet till bästa möjliga hälsa. Här finns fakta och våra ståndpunkter inom hälsa och vård.

Utsattheten i Sverige ökar, inte minst bland papperslösa och andra personer som helt eller delvis faller utanför det offentliga skyddsnätet utan tillgång till vård. Dessutom ökar den psykiska ohälsan hos personer i väntan på uppehållstillstånd och familjeåterförening, och hos personer som utsatts för tortyr, krigsupplevelser och svåra krigstrauman och som behöver hjälp för att bearbeta dessa trauman.

Röda Korset arbetar i hela världen för att alla ska få den vård och det stöd de behöver och har rätt till. Den hälso- och vårdrelaterade verksamheten runt om i världen syftar till att minska sjukdom och dödlighet, förebygga ohälsa, stärka resiliens och bibehålla mänsklig värdighet vid allvarliga händelser, inklusive stora olyckor, katastrofer och epidemier. Verksamheten fokuserar på att förebygga sjukdomar och skador, främja hälsa och hälsobeteende, behandla sjukdomar och skador samt hjälpa människor att justera sociala och ekonomiska faktorer som påverkar hälsan.

Våra ståndpunkter

  • Respekten för den internationella humanitära rätten måste upprätthållas, och utökas, vilket är avgörande för att vi fortsatt ska kunna hjälpa de som är svårast att nå.
  • Alla ska få den vård och det stöd som behövs för att må bra. Nationell lagstiftning och infrastruktur måste utformas för att möjliggöra detta.
  • Personer som lider av trauman som en följd av tortyr, krig eller svåra flyktupplevelser har rätt till rehabilitering och deras tillgång till vård måste säkerställas, oavsett var i landet de befinner sig och oavsett deras rättsliga ställning i Sverige.
  • Asylsökande, papperslösa och andra personer som riskerar att falla utanför det offentliga skyddsnätet bör garanteras vård utifrån behov, utifrån medicinsk bedömning av ansvarig vårdpersonal, oberoende av deras rättsliga ställning i landet.
  • Dagens lagstiftning om tillgång till vård för papperslösa är otydlig vilket leder till ojämlik vård. Vårdgivare behöver ta ansvar för att stödja vårdpersonal i beslut kring vård som inte kan anstå, och trösklarna för tillgång till vård behöver sänkas för att undanröja administrativa hinder. Lagstiftningen ska inte användas som en begränsning utan som en möjlighet till att ge vård.
  • Alla barn som vistas i Sverige ska ha samma tillgång till vård som folkbokförda barn. Diskriminering utifrån barnets eller föräldrarnas rättsliga ställning får inte förekomma.
Danska Röda Korset-teamet vid basecamp efter en jordbävning i Haiti 2010
Remissvar

Här hittar du våra yttranden i olika frågor.

Remissvar
Människor på flykt genom Makedonien.
Debattartiklar

Här listar vi våra senaste debattartiklar.

Debattartiklar