Röda Korsets yttrande över Ekonomiska sanktioner mot terrorism

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset lämnar endast synpunkter kopplade till genomförandet av resolution 1373 (2001), vilket behandlas i avsnitt 9. Svenska Röda Korset lämnar därmed inte synpunkter på utredningens övriga förslag.
  • Svenska Röda Korset poängterar vikten av att det i författningskommentarerna och i motiven i den nya lagen om frysning av tillgångar uttryckligen nämns att opartiska humanitära organisationers arbete och finansiering av dessas olika verksamheter, så som humanitärt arbete och utbildning av internationell humanitär rätt, är undantaget från det straffbara området, som i sin tur kan omfattas av sanktionsåtgärder.

Bakgrund och sammanfattning av utredningens förslag och resonemang

Regeringen beslutade den 3 september 2015 (dir. 2015:91) att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över behovet av lagförändringar för att Sverige ska leva upp till de skyldigheter att vidta åtgärder inom sanktionsområdet som följer av FN:s säkerhetsråds resolutioner, särskilt 1267 (1999) och efterföljande resolutioner, samt resolution 1373 (2001).

Utredningen föreslår i det nu aktuella betänkandet ett antal lagstiftningsåtgärder för att svenska rätt ska leva upp till internationella åtaganden kring sanktionsåtgärder som alla gäller åtgärder mot terrorism och finansiering av terrorism. Bl.a. föreslås en ny lag om frysning av tillgångar och en ny bestämmelse om interimistiska beslut i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner (sanktionslagen).

Förslaget om en ny lag om frysningar av tillgångar syftar ytterst till att Sverige ska uppfylla sina internationella förpliktelser enligt resolution 1373 (2001) och FATF:s rekommendation 6. Lagförslaget föreslår att ett ”beslut om frysning meddelas beträffande den som skäligen kan misstänkas för sådana handlingar som utgör brott enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet eller lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, eller som har dömts för en gärning som är straffbar enligt dessa lagar.”

Läs hela remissvaret (PDF)