En långsiktigt hållbar migrationspolitik - kompletterande PM

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade skrivelse och vill med anledning av detta framföra följande.

Svenska Röda Korsets uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och att säkerställa respekt för varje människas värde. Inom ramen för det uppdraget arbetar Svenska Röda Korset bland annat för att säkerställa respekt för internationell humanitär rätt, mänskliga rättigheter och humanitära värderingar och principer.

Detta svar ska ses som ett komplement till det yttrande som Svenska Röda Korsets lämnade till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). I det yttrandet lyfte vi behovet av fler möjligheter till undantag i syfte att undvika orimliga humanitära konsekvenser och möjliggöra individuella bedömningar i enlighet med Sveriges internationella förpliktelser. Svenska Röda Korset välkomnar således förslaget till kompletteringar av betänkandet. Dock kommer nu aktuella förslag till stor del att avgöras av rättstillämparen och den praxis som kommer att utvecklas då analysen och förarbetena är begränsade. För att säkerställa att lagstiftarens intention faktiskt uppnås kan det krävas förtydliganden inom vissa områden.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset tillstyrker förslaget om en möjlighet till uppehållstillstånd på grund av anknytning i vissa fall för en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om förhållandet har etablerats redan i hemlandet. Utgångspunkten måste vara att alla som har levt i en stadigvarande relation ska ges rätt till familjeåterförening.
  • Svenska Röda Korset tillstyrker förslaget att rätten till familjeåterförening även ska gälla för personer som beviljats tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av synnerligen (eller särskilt) ömmande omständigheter eller verkställighetshinder.
  • Svenska Röda Korset avstyrker förslaget att det ska införas ett krav på att anknytningspersonen ska ha välgrundade utsikter att beviljas ett varaktigt uppehållstillstånd.
  • Svenska Röda Korset välkomnar att kvotflyktingar föreslås ges samma praktiska möjlighet att nyttja den föreslagna tremånaders-fristen som en flykting eller alternativt skyddsbehövande som redan befinner sig i Sverige.
  • Svenska Röda Korset välkomnar förslaget om att det ska räcka med särskilt ömmande omständigheter för att barn ska kunna beviljas uppehållstillstånd.
  • Svenska Röda Korset välkomnar förslaget om att utöka kretsen av vilka som kan beviljas uppehållstillstånd med stöd av bestämmelsen så att även vuxna som har fått en särskild anknytning till Sverige ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.
  • Svenska Röda Korset anser emellertid att förslaget bör kompletteras så att uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter även kan beviljas på grund av medicinska skäl eller hälsoskäl.

 

Läs hela remissvaret (PDF)