En modell för svensk försörjningsberedskap

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter:

  • Svenska Röda Korset välkomnar krafttaget kring Sveriges försörjningsberedskap och ser positivt på att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ges ansvar för den nationella samordningen av försörjningsberedskap då deras ansvar för beredskapssektorn för räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen stärker möjligheterna för en god samordning med denna verksamhet. 
  • Svenska Röda Korset understryker vikten av att inkludera hur förnödenheter ska distribueras till civilbefolkningen som en av de försörjningsrelaterade åtgärderna att ta vidare, inklusive i framtida försörjningsanalyser inom beredskapssektorn för livsmedelsförsörjning och dricksvatten. 
  • Svenska Röda Korset framhåller att vissa varor som är avsedda för civilt bruk även kan användas i Försvarsmaktens krigsorganisation, det vill säga ha dubbla användningsområden. Utifrån detta saknar Svenska Röda Korset en fördjupad diskussion i betänkandet kring de rättsliga och säkerhetsmässiga frågeställningar som kan uppstå vid hantering av resurser med dubbla användningsområden och som därmed kan utgöra militära mål för en motståndare.
  • Svenska Röda Korset saknar resonemang i betänkandet rörande mottagande av humanitär hjälp från internationella aktörer, såsom från internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Sverige har i dagsläget ingen planering för mottagande av sådant stöd.
  • Svenska Röda Korset ser anledning att understryka att ingen del av landet helt kan uteslutas från risken att utsättas för allvarliga störningar i fredstid eller för ett väpnat angrepp, eller från konsekvenserna av ett sådant, och att skälen för att bygga upp en effektiv försörjningsberedskap i hela landet därför väger tyngre än de kostnader som det kan förväntas innebära.
  • Svenska Röda Korset välkomnar formandet av ett försörjningsberedskapsråd och understryker vikten av att inkludera civilsamhället i rådet och att Svenska Röda Korset och andra relevanta aktörer inkluderas i den struktur som etableras.

Läs hela remissvaret (PDF)