Röda Korsets yttrande över ett ordnat mottagande

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

Svenska Röda Korset ställer sig positivt till att utredningen har undersökt och ger förslag inom alla centrala delar som berör systemen från asyl till etablering eller återvändande. Ett sammanhållet system möjliggör konsekvensanalyser av hur förändringar inom ett område påverkar helheten och ger aktörer inom mottagandet en bättre överblick. Emellertid avstyrker Svenska Röda Korset delar av utredningens förslag och rekommenderar att huvudförslaget och remissinsatsernas yttranden ska fungera som underlag för en vidare dialog tillsammans med en mångfald av aktörer som är aktiva inom mottagandet. Svenska Röda Korset anser att detta är nödvändigt för att säkerställa ett långsiktigt hållbart asylmottagande.

  • Svenska Röda Korset tillstyrker utredningens förslag om att en utvärdering av Migrationsverkets ärendesorteringssystem bör ske. Då ärendekategoriseringen kommer att få mycket kännbara effekter för individers mottagande bör en sådan utvärdering utföras innan större förändringar av systemen genomförs.
  • Svenska Röda Korset tillstyrker utredningens förslag om att asylsökande ska kunna kommunplaceras redan under asyltiden, under förutsättning att boenden som erbjuds håller en god kvalité, främjar framtida etablering och att boendet erbjuds inom den tidsram på tre veckor som anges i förslaget.
  • Svenska Röda Korset avstyrker utredningens förslag om ankomstcenter i dess nuvarande form. Svenska Röda Korset anser att det finns en risk att utredningen överskattar effekten av de obligatoriska ankomstcentrena på handläggningstiderna och ifrågasätter möjligheten att, såsom föreslås, med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet, vidta så pass många handläggningsåtgärder i asylärenden inom loppet av en månad.
  • Svenska Röda Korset anser att förslaget behöver vidareutvecklas för att säkerställa ovan, samt att boendena kan erbjuda god fysisk och psykosocial boendemiljö.
  • Svenska Röda Korset avstyrker utredningens förslag om avresecenter och rekommenderar istället att myndigheternas återvändandearbete bör vidareutvecklas, för att underlätta för personer som ska återvända efter avslag på asylansökan samt säkerställa att återvändandet är hållbart och sker under humana och värdiga former. I utredningen saknas underlag som visar att förslaget om obligatoriska avresecenter underlättar återvändandet och leder till att fler återvänder självmant. Tvärtom kan förslaget medföra negativa konsekvenser.
  • Svenska Röda Korset vill betona att villkorade etableringsinsatser baserat på ärendekategori eller boendeform samt orimliga uppföljningskrav kommer att försvåra, och i vissa fall, hindra samverkan med civilsamhället. Bättre balans mellan Migrationsverket och kommuners kvalitéts- och uppföljningsansvar och principer för civilsamhällets verksamheter och ideellt engagemang och deltagande efterfrågas.
  • Svenska Röda Korset anser att planering för ett oförutsett större mottagande bör säkerställas i förväg för att undvika att en sådan situation främst hanteras genom tillfälliga, situationsspecifika politiska beslut och lagändringar. Detta riskerar att leda till kortsiktiga politiska beslut som skapar långsiktiga negativa humanitära, juridiska och samhällsekonomiska konsekvenser, samt minskad förutsägbarhet.

Svenska Röda Korsets utgångspunkter i dessa frågor

Svenska Röda Korset har lång erfarenhet av att arbeta för och med människor på flykt globalt, nationellt och lokalt. Röda Korset finns med från flyktens början i konflikt och katastrof, längs flyktens väg, till ankomsten i Sverige, vid asylprocessen och etableringen i samhället. Svenska Röda Korset ger juridiskt stöd i asyl- och familjeåterföreningsärenden, psykosocialt stöd till personer som är förvarstagna och rådgivning inför återvändande. Vi erbjuder vård och behandling för människor som utsatts för tortyr eller andra traumatiska upplevelser från väpnad konflikt eller flykt, samt arbetar för att säkerställa tillgång till vård för papperslösa och andra personer som faller utanför det offentliga skyddsnätet. Svenska Röda Korset har med anledning av den omfattande insats i flyktingmottagandet som gjordes under 2015-2016 särskild erfarenhet av att bedriva verksamheter under en period då asylmottagningssystemet är under press och har bred erfarenhet och djup kunskap om vilka långsiktiga konsekvenser det får för individer när systemen brister.

Läs hela yttrandet (PDF)