Ett särskilt tortyrbrott

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset (SRK) välkomnar det förslag som utredningen lagt fram. Frågan om ett särskilt tortyrbrott har länge varit viktig för SRK, dels mot bakgrund av att vi ansett att Sverige inte levt upp till internationella förpliktelser, dels för att vi i vår verksamhet sett att det finns ett faktiskt behov av en sådan bestämmelse.
  • Promemorian lyfter relevant problematik som ligger i linje med de synpunkter SRK framfört under åren sedan tortyrkonventionens tillkomst, och även särskilt i kontakt med utredningen. Vi instämmer därför i den behovsbild promemorian beskriver. Vi lämnar dock också kompletterande information kring den faktiska behovsbilden idag.
  • SRK är mycket positiva till att förslaget innebär att tortyr utgör ett eget brott. SRK instämmer i att förslaget bör ta avstamp i tortyrkonventionen. SRK välkomnar att förslaget är tydligt när det gäller ansvar för överordnade. SRK instämmer i att det är viktigt att brottet omfattas av universell jurisdiktion och undantas från preskription.
  • SRK lyfter vikten av att kopplingen till den internationella rätt som ligger bakom det förslagna tortyrbrottet tydliggörs även i den fortsatta processen.
  • SRK vill att förslaget snabbt ska leda till lagändring och därmed kunna få önskade effekter för brottsoffer och i fråga om straffrihet. SRK hoppas också att ny lagstiftning ska möjliggöra framsteg i parallella processer – vad gäller t.ex. vård och rehabilitering – för tortyrens brottsoffer i Sverige.

Läs hela remissvaret