Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade skrivelse och vill med anledning av detta framföra följande.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset avstyrker förslaget att alternativt skyddsbehövande inte längre ska få undantag från försörjningskravet under de första tre månaderna, utan att detta krav ska gälla omedelbart. Förslaget skulle i praktiken innebära att den absoluta merparten av de alternativt skyddsbehövande inte skulle kunna återförenas med familjen på många år.
  • Svenska Röda Korset avstyrker utskottets förslag att samma tidsfrister för undantag av försörjningskravet ska gälla för anknytningspersoner som tagits emot inom ramen för vidarebosättning (kvotflyktingar), det vill säga från tiden när uppehållstillstånd beviljas. Svenska Röda Korset anser att tidsfristen bör räknas från ankomsten till Sverige, vilket är i linje med Migrationsöverdomstolen.
  • Utskottet föreslår att det klargörande som regeringen föreslår i 5 kap. 3 d § tredje stycket Utlänningslagen gällande undantag från försörjningskravet vid etablerade relationer, i syfte att klargöra att det ska anses stå klart att ett förhållande är väl etablerat om äktenskapet ingåtts eller samboförhållandet förelegat före anknytningspersonens inresa i Sverige, ska tas bort. Svenska Röda Korset avstyrker förslaget då vår erfarenhet visar att ett sådant klargörande är nödvändigt i syfte att motverka diskriminerande tillämpning.
    Utskottet föreslår att undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring ska kunna medges helt eller delvis om det finns synnerliga skäl. Svenska
  • Röda Korset avstyrker förslaget då vi anser att för situationer där det framstår som olämpligt att ställa upp ett försörjningskrav bör det vara möjligt att göra undantag från försörjningskravet när det finns särskilda skäl. Detta då ett undantag för synnerliga skäl riskerar att bli alltför snävt och kan komma att tillämpas enbart i rent exceptionella fall, vilket i praktiken innebär en risk att Sverige inte uppfyller sina internationella åtaganden.

 

Läs hela remissvaret