Röda Korsets yttrande över Klarlagd identitet

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har stor kunskap när det gäller arbete med människor på flykt – lokalt, nationellt och globalt. Vi har under många år arbetat med bland annat råd och stöd till asylsökande och driver behandlingscenter där vi ger vård och behandling till personer som lider av trauman från krig, tortyr eller svåra flyktupplevelser. Vi besöker även Migrationsverkets förvar. I dessa verksamheter såväl som i våra lokala aktiviteter möter vi ofta personer med utvisningsbeslut. Sedan 2003 har Svenska Röda Korset utvecklat rådgivning och stöd för att underlätta återvändande i samarbete med nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar i olika ursprungsländer.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Mot bakgrund av brister i utredningens underlag och analyser anser Svenska Röda Korset att utredningens förslag om inre utlänningskontroll och återvändande inte kan läggas till grund för fortsatt lagstiftningsarbete. Vi avstyrker därför förslagen.
  • Det saknas underlag i utredningen som visar att förslagen leder till ett effektivare återvändandearbete och ett ökat återvändande. Svenska Röda Korset menar att det även krävs en mer grundlig analys av konsekvenserna för de personer som berörs av förslagen och som ofta lever i stor utsatthet. Vi vill också understryka vikten av en noggrann analys kring tillämpningen av proportionalitetsprincipen.
  • Svenska Röda Korset vill framhålla att i enlighet med EU:s återvändandedirektiv ska frivilligt återvändande prioriteras och tvångsåtgärder endast användas som en sista utväg. I direktivet betonas även vikten av ett hållbart återvändande och att medlemsstaterna bör tillhandahålla ökat stöd och rådgivning i samband med återvändande.
  • Svenska Röda Korset anser att myndigheternas återvändandearbete bör vidareutvecklas för att underlätta för personer som ska återvända efter avslag på asylansökan och säkerställa att återvändandet är hållbart och sker under humana och värdiga former. Vi lämnar därför rekommendationer om hur återvändandearbetet kan förbättras.

Förslaget i korthet

I betänkandet föreslås att det införs en möjlighet för polisen att fotografera personer och ta fingeravtryck i samband med inre utlänningskontroll. Det föreslås också att personer får medtas av polisen för fotografering, fingeravtrycksupptagning och utredning. Vidare föreslås att polisen ska få genomföra kroppsvisitation och undersöka bagage, handresgods, handväskor och andra tillhörigheter för att eftersöka pass och andra id-handlingar. Polisen ska även få omhänderta pass och andra id-handlingar. Syftet med förslagen uppges vara att myndigheternas arbete med återvändande ska bli effektivare.

Läs hela yttrandet (PDFI