Remissvar över EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Ideell Second Hand (ISH) är en sammanslutning av ideella second hand-organisationer i Sverige som samverkar i frågor som rör vår bransch. Myrorna, Svenska Röda Korset, Stockholms Stadsmission, Sveriges Stadsmissioner, Erikshjälpen Second Hand, Björkåfrihet och Pingstmissionens Utvecklingssamarbete besvarar härmed gemensamt Klimat- och näringslivsdepartementets remiss av EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet, med dnr KN2023/03699. 

Våra synpunkter i korthet:

Vi välkomnar at Kommissionen föreslår ett utökat producentansvar för textilier. Det är ett nödvändigt och grundläggande steg att införa en struktur för separat insamling och hantering av textilier och textilt avfall, vilket vi tycker att Kommissionen belägger på ett bra sätt. Vidare ser vi det som rimligt att tillämpa principen förorenaren betalar även på textilområdet.

Vi vill dock uppmärksamma Klimat- och näringslivsdepartementet på att den modell för utökat producentansvar som Kommissionen presenterar medför betydande risk för oss, då producentorganisationerna inte åläggs någon skyldighet at garantera ett visst materialflöde till våra verksamheter för sortering och återanvändning. Givet våra verksamheters framträdande roll inom textilsektorn och civilsamhället äventyras därmed miljömässig och social hållbarhet i Sverige. Kommissionens förslag behöver mot den bakgrunden kompleteras med bestämmelser som otvetydigt och långsiktigt säkerställer en tillräcklig försörjning av insamlat material till våra verksamheter.

Läs hela remissvaret