Särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset välkomnar det resonemang som förs på sidan 27 och sidan 53, som tydliggör att humanitära opartiska organisationers verksamhet inte omfattas av straffbestämmelsen trots att dessa insatser, direkt eller indirekt, skulle kunna komma en terroristorganisation till godo. Vi understryker vikten av att detta är tydligt inskrivet i författningskommentaren.
  • Relationen mellan terrorismlagstiftning och den internationella humanitära rätten behöver ett mer ingående tydliggörande. Svenska Röda Korset anser att sådana handlingar som sker på ett sätt att de inte strider mot den internationella humanitära rätten bör undantas från straffansvar, för att säkerställa att den internationella humanitära rätten inte undermineras samt att incitament kvarstår att respektera den internationella humanitära rättens regler som i sin tur verkar för ökad efterlevnad av reglerna.
  • I enlighet med Genèvekonventionernas tilläggsprotokoll, samt sedvanerätten, bör införas ett tydligt undantag i svensk författning och i motivtexter för ”utförande av sjukvårdsuppgifter som är förenliga med medicinska etiska principer oberoende av vem som kommer i åtnjutande därav”.
  • I den fortsatta processen bör tydliga ställningstaganden göras kring att rekrytering av barn under 18 år inte är acceptabelt med tydlig hänvisning till barnkonventionens fakultativa protokoll och dess åldersgräns.
  • Svenska Röda Korset vill även påpeka att den straffrättsliga regleringen måste ses som en (mindre) del av Sveriges satsningar på att motverka terrorism. Det krafttag som den straffrättsliga terrorismlagstiftningen avser medföra måste kombineras med aktiva förebyggande och stödjande åtgärder.

Bakgrund och sammanfattning av utredningens förslag och resonemang

Efter att lagrådet inte kunnat tillstyrka det remitterade förslaget om ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisations verksamhet, föreslås i utkastet ett särskilt straffansvar för ”den som har vissa former av samröre med en terroristorganisation om gärningen är ägnad att främja, stärka eller understödja terroristorganisationen” i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet, samt lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. De former av samröre som föreslås är att ”ta befattning med vapen, ammunition, brandfarliga eller explosiva varor, kommunikationsutrustning, transportmedel eller annan liknande utrustning för en terroristorganisation, upplåta lokal eller mark till en terroristorganisation, eller lämna annat liknande stöd till en terroristorganisation.” Förslaget behandlar även förslag till ändring i brottsbalkens bestämmelse kring olovlig värvning.

Svenska Röda Korset har lämnat yttranden på tidigare lagförslag gällande terrorismlagstiftning.

Läs hela remissvaret (PDF)