Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra funktioner

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset delar utredningens slutsats att det är angeläget att tydliggöra skyddsvärdet av samhällsnyttiga tjänster genom stärkt straffrättsligt skydd.
  • Svenska Röda Korset delar inte analysen av vilka uppdrag som är särskilt skyddsvärda under situationer av hot och våld. Utifrån våra erfarenheter i olika länder runt om i världen vill vi särskilt understryka att även annan sjukvårdsverksamhet än ambulans har motsvarande behov av förstärkt rättsligt skydd. Vi ställer oss i sammanhanget tveksamma till kategoriseringen ”blåljuspersonal” för att avgränsa särskilt skyddsvärd verksamhet.
  • Mot bakgrund av Svenska Röda Korsets särskilda mandat att samarbeta med regeringen för att säkerställa respekt för internationell humanitär rätt vill vi understryka vikten av att se till att de föreslagna straffrättsliga bestämmelserna är förenliga med den humanitära rättens regler om skydd för hälso- och sjukvård och annan humanitär verksamhet i väpnade konflikter. Vi föreslår därför att förslaget kompletteras med en sådan analys. Vi menar att ett förstärkt straffrättsligt skydd bl.a. för sjukvården kan stärka genomförandet och efterlevnaden av den humanitära rätten i Sverige.
  • Svenska Röda Korset ställer sig positivt till att det straffrättsliga skyddet stärks för fler samhällsnyttiga funktioner och vill i det sammanhanget understryka vikten av att ideella organisationers verksamheter i det avseendet också måste omfattas, samt att frivilliga som innehar sådana funktioner åtnjuter samma skydd som för anställd blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner.
  • Svenska Röda Korset vill betona att ett förstärkt straffrättsligt skydd enbart är ett av flera medel för att förebygga våld mot samhällsnyttiga funktioner och vi redogör i yttrandet för några av de rekommendationer som rödakors- och rödahalvmånerörelsen utarbetat inom ramen för sitt uppdrag att stärka säkerheten för hälso- och sjukvården.

Förslaget

Mot bakgrund av att det förekommer återkommande angrepp på samhällsnyttiga funktioner som polis, ambulans och räddningstjänstpersonal föreslår utredningen ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner, det vill säga yrkesutövare som bland annat har till uppgift att hjälpa andra. Utredningen slår också fast att angrepp mot vissa funktioner, bland annat sådana som har till uppgift att garantera säkerhet, liv och hälsa, bör anses som särskilt allvarliga i straffrättsligt hänseende. Ett nytt brott med benämningen blåljussabotage föreslås i 13 kap. brottsbalken. Brottet straffbelägger att angripa eller annars störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård på ett sätt som riskerar att allvarligt förhindra eller försena genomförandet av ett uppdrag. Straffet för grovt våld eller hot mot tjänsteman enligt 17 kap. 1 § brottsbalken höjs. För att förhindra hot och våld mot andra samhällsnyttiga funktioner än polis, ambulanssjukvård och räddningstjänstpersonal föreslås en straffskärpningsgrund i brottsbalkens 29 kap. 2 § som innebär att domstolen ska se särskilt allvarligt på fall där den tilltalade med våld eller hot har angripit någon i eller med anledning av dennes yrkesutövning.

Läs hela remissvaret (PDF)