Utvisning på grund av brott

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att kommentera SOU 2021:61 och vill med anledning av detta understryka de principer som Svenska Röda Korset anser måste vägleda det fortsatta arbetet med att revidera lagstiftningen på utlänningsrättens område samt kortfattat kommentera de delar där vi besitter särskild kunskap och evidens från vår operativa verksamhet.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset vill särskilt understryka vikten av att internationella åtaganden ligger till grund för allt lagstiftningsarbete, inklusive principen om non-refoulement.
  • Med anledning av den senaste tidens förändringar på utlänningsrättens område, ser vi att det blir svårare för människor att nå de krav på etablering som nämns i detta lagförslag men som även svårare etablering generellt. Fler personer riskerar även att träffas av detta förslag i och med att det blir svårare att bli svensk medborgare. Mot bakgrund av det, ser vi att det finns behov av en fördjupad analys kring vad detta får för konsekvenser och påverkar möjligheterna till etablering och integration för individer som kommit till Sverige av olika anledningar.
  • Nu aktuell utredning föreslår åtgärder som kommer att medföra att graden av etablering blir av särskild betydelse i bedömningen om en individ ska utvisas eller ej. Svenska Röda Korset vill särskilt betona att det krävs tydlighet i hur denna bedömning ska gå till och att särskild hänsyn måste tas till hur möjligheterna till etablering ser ut.
  • Svenska Röda Korset anser att barnets bästa ska tydliggöras i nu aktuellt förslag i syfte att säkerställa att denna prövning de facto görs i varje enskilt ärende där barn är inblandade.
  • Förslaget om varaktigt återreseförbud bör analyseras vidare.
  • Svenska Röda Korset välkomnar det förstärkta skyddet för offer för människohandel samt för individer som utsatts för kränkningar i relationer i vilken uppehållstillståndet grundar sig på.


Läs hela remissvaret