Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter:

  • Svenska Röda Korset avstyrker förslagen om att villkoren för anhöriginvandring för alternativt skyddsbehövande och kvotflyktingar skärps samt att uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter barn och vuxna tas bort.
  • Svenska Röda Korset avstyrker och vill i denna del särskilt understryka att de lagändringar som föreslås är till avsevärd nackdel för barn och sedermera uppfyllandet av barns rättigheter. Förslagen är således inte i linje med barnkonventionens ändamål eller bestämmelser och bör således helt strykas.
  • Vi ser med oro på den utveckling med nuvarande och aviserade förslag på ytterligare åtstramningar och begräsningar i en redan mycket restriktiv migrationslagstiftning.
  • Vi ställer oss frågande till om förslagen som presenterats kommer att leda till det önskade målet, det vill säga minskad invandring och förbättrad integration. Vi ser snarare att förslagen riskerar leda till svåra humanitära konsekvenser, inte minst för familjer och barn, och ökade svårigheter för en hållbar integration och inkludering i samhället. Svenska Röda Korset efterfrågar förslag på åtgärder som påskyndar och förenklar för familjer att leva tillsammans då våra erfarenheter visar att det är bättre både för individen och samhället i stort.
  • Vi förordar att en mer omfattande konsekvensanalys genomförs innan förslag presenteras som har så pass omfattande humanitära konsekvenser för människor på flykt. Analysen bör innehålla både konsekvenserna för den enskilde såväl som konsekvenserna för samhället i stort.
  • Vi noterar att regeringen aviserar att ytterligare åtgärder kommer utredas för att begränsa möjligheterna till anhöriginvandring. Vi vill i detta sammanhang särskilt påtala vikten av att Sveriges konventionsåtaganden och dess efterlevnad värnas och är vägledande i samtliga förslag som kan komma att presenteras.

Läs hela remissvaret