Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset välkomnar utredningens ambition att skapa ett inkluderande samhälle. Vi delar utredningens bedömning att svenska språket såväl som kunskaper om samhället är viktiga för integration och etablering. Dock behöver inte det betyda att ett permanent uppehållstillstånd ska vara avhängt högt ställda krav på dessa kunskaper.
  • Svenska Röda Korset avstyrker förslaget att införa ett kunskapskrav för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas. Detta då det finns en överhängande risk att nämnda krav snarare kan komma att försvåra uppnåendet av syftet och i stället leda till att färre personer kommer att erhålla permanent uppehållstillstånd, eller i vart fall att denna process försenas avsevärt. Detta skulle vara en högst olycklig effekt eftersom permanent uppehållstillstånd gynnar både individen och det svenska samhället i stort.
  • Införandet av språk- och kunskapskrav synes fylla främst en symbolisk roll snarare än ett sätt att lösa integrationsproblem, vilket framgår av utredningens återgivande av aktuell forskning. Svenska Röda Korset anser att det är högst relevant att den forskning som finns kring språkkunskaper, språkkrav och integration beaktas. Det finns stöd i aktuell forskning att språkkunskaper leder till ökad inkludering på arbetsmarknaden och att grundläggande kunskaper om det svenska samhället ökar chansen för personer att integreras i samhället – däremot saknas stöd för att språk- och kunskapskrav leder till detsamma.
  • Om förslagen om kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd ändå blir verklighet anser Svenska Röda Korset att det är av central betydelse att införa krav som är rimliga och proportionerliga utifrån önskat utfall och identifierade risker.

Läs hela remissvaret