Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Därför spelar längden på uppehållstillståndet stor roll

Sverige ligger under genomsnittet i EU vad gäller längden på tidsbegränsade uppehållstillstånd. Det visar vår kartläggning från juni 2020. Här listar vi konsekvenser av korta tidsbegränsade uppehållstillstånd.
Sverige ligger under genomsnittet i EU vad gäller längden på tidsbegränsade uppehållstillstånd. Det visar vår kartläggning från juni 2020. Här listar vi konsekvenser av korta tidsbegränsade uppehållstillstånd.
Publicerad: 14 aug 2020
Lästid: ca

Innan den tillfälliga lagen infördes fick flyktingar och alternativt skyddsbehövande* permanenta uppehållstillstånd om de beviljades asyl i Sverige. Med dagens tillfälliga lagstiftning beviljas flyktingar uppehållstillstånd i tre år och alternativt skyddsbehövande i 13 månader. Därefter måste de ansöka om förlängning. Genomsnittet i de andra EU-länderna är i fem år för flyktingar respektive tre år för alternativt skyddsbehövande.

Här listar vi konsekvenser av korta tidsbegränsade uppehållstillstånd.

1. Etableringen försvåras 

Förutom att osäkerheten påverkar individerna själva så skapar det också praktiska svårigheter, exempelvis är de flesta utbildningar längre än 13 månader och arbetsgivare kan känna osäkerhet inför att anställa någon när det är osäkert om personen kommer att få stanna i landet.

2. Den psykiska hälsan försämras

Samtliga nyanlända som deltog i vår undersökning beskrev att ett längre uppehållstillstånd skulle ökat deras psykiska välmående. Resultatet stöds även av internationell forskning på området. På Röda Korsets sex behandlingscenter för krigsskadade och torterade vittnar personal om att de möter en större psykisk ohälsa sedan tillfälliga uppehållstillstånd infördes i Sverige.

3. Människor nekas vård

I vissa fall nekas personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd nödvändig vård, det gäller även barn. Vi på Röda Korset har exempelvis drivit ett ärende där ett barn led av flera olika sjukdomar och var i behov av en transplantation. Sjukvården meddelade att de bara kunde genomföra transplantationen om pojken hade ett uppehållstillstånd av varaktig karaktär eftersom han skulle vara i behov av vård även efter operationen. Pojken togs inte upp på transplantationslistan eftersom han enbart har ett tillfälligt uppehållstillstånd.

Röda Korset tycker

  • Längre uppehållstillstånd leder till bättre möjlighet till etablering och större möjlighet att bearbeta trauman från krig och flykt.
  • Längden på uppehållstillstånd ska vara densamma för alternativt skyddsbehövande och flyktingar och att möjligheterna till permanenta uppehållstillstånd ska bestämmas av skyddsbehov och inget annat.

* Vad är skillnaden mellan flykting och alternativt skyddsbehövande?

Flykting är en person som enligt FN:s flyktingkonvention tvingas fly för att den har en välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp.

Alternativt skyddsbehövande är en person som löper risk att straffas för döden, löper risk att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller som civilperson löper en allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

 

Stora och små händer
Längd på uppehållstillstånd – en europeisk jämförelse

Vi jämför längden på tidsbegränsade tillstånd för flyktingar och alternativt skyddsbehövande och hur de skiljer sig åt i olika ...

Längd på uppehållstillstånd – en europeisk jämförelse

Artiklar