Volontär pratar i megafon inför grupp

Riskreducering – så kan färre drabbas i katastrofer

Riskreducering – så kan färre drabbas i katastrofer

Katastrofer och kriser drabbar tiotals miljoner människor över hela världen. Hur ser vi till att minska konsekvenserna?

Vi på Röda Korset jobbar sedan länge med riskreducering i katastrofer, eller som vi säger på engelska Disaster risk reduction. Det här görs främst genom att på olika sätt försöka att minska sårbarheten hos människor och samhällen.

För att exemplifiera kan man ta jordbävningen i Haiti 2010 som orsakade enorm förödelse och där omkring 220 000 människor dog. Några månader senare inträffade en avsevärt starkare jordbävning i Chile men konsekvenserna blev mycket mindre jämfört med Haiti, cirka 800 personer omkom. Fattigdom, korruption, provisoriskt byggda hus utanför stadsplanerade områden och skövlad mark gjorde Haiti extremt sårbart.

Förutom att minska sårbarheten är god beredskap en nyckelkomponent i det riskreducerande arbetet. För att kunna hjälpa när något väl inträffar måste man ha en utbildad och övad beredskapsorganisation. En liknelse kan göras med brandkåren, som behöver utbildas och övas för att kunna släcka bränder i skarpt läge.

Vad gör Röda Korset för att reducera risker?

 • Minskar sårbarheten:
  Att minska och förebygga sårbarhet är en av de viktigaste uppgifterna för Röda Korset. Ju större kunskap människor har om vilka katastrofer som kan komma att inträffa desto större möjlighet har de att vara förberedda, skydda sig och snabbt återhämta sig. Kunskap och medvetenhet om vilka hot och risker som finns, vad som kan hända vid en jordbävning, om det regnar flera dagar i rad, om en orkan inträffar ökar möjligheterna att skydda sig, sitt hem, sitt levebröd, sin boskap och jord.
 • Bygger tidiga-varningssystem:
  På de allra flesta platser i världen kan man förutse en naturkatastrof som handlar om översvämningar, torka eller cykloner. Varningssignalen måste vara tydlig, den ska nå fram till hotade människor som måste veta vart de ska ta vägen eller vad de ska göra.
 • Etablerar lokala beredskapsgrupper:
  Grupperna består av lokala frivilliga. De övas och utrustas för att snabbt kunna hantera en krissituation, till exempel genom att hjälpa till att evakuera folk vid risk för översvämning.
 • Förbättrar fysiska strukturer:
  Till exempel så bygger och förstärker vi hus, flodbankar, cyklonskydd samt gräver dräneringsdiken och planterar träd.
 • Utbildar barn:
  Barn tillhör de mest utsatta grupperna vid en katastrof men de är också en viktig målgrupp om man vill åstadkomma långsiktig och hållbar förändring i människors beteendemönster. Vi arbetar i många länder med att utbilda skolbarn om hur man skyddar sig och ska agera vid en katastrofsituation.
 • Bidrar till internationella mål:
  Vårt arbete bidrar till målen i internationella överenskommelser inom riskreducering, till exempel Sendai Framework for Action. Det bidrar också till Parisavtalet om klimatmålen samt de globala målen för hållbar utveckling.
  Under 2018 bidrog Svenska Röda Korset med 36 miljoner kronor till projekt inom katastrofriskreducering runtom i världen. Vi stöttade även utvalda riskreduceringsprojekt med expertkunskaper från vår personal.

2018 nådde rödakorsrörelsens projekt inom katastrofriskreducering cirka 52 miljoner människor i 160 länder runt om i världen.