SRK-personal står vid lastbil i Ljusdal

Vår roll inom krisberedskap

Vår roll inom krisberedskap

Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap. Vi fyller gapet mellan den hjälp som samhället erbjuder och den hjälp drabbade människor behöver.

Krisberedskap handlar om att vara redo för att hantera allvarliga händelser och kriser. Är vi väl förberedda blir vi mer motståndskraftiga och kan snabbare agera för att hindra mänskligt lidande.

Svenska Röda Korset bedriver sedan flera år ett långsiktigt arbete för att utveckla vår roll och förmåga att agera inom ramen för svensk krisberedskap och totalförsvaret. Vi har flera uppdrag inom detta område, bland annat inom första hjälpen, krisstöd och frivilligsamordning. I vårt krisberedskapsarbete samverkar vi med myndigheter och andra aktörer i samhället.

Exempel på kriser där vi har haft en viktig roll är under coronapandemin, stormen Alfrida i januari 2019, skogsbränderna sommaren 2018 och attentatet på Drottninggatan i Stockholm 2017.

Lokal krisberedskap

Röda Korsets krisberedskap utgår från våra lokalföreningars förmåga på kommunnivå. Inom lokalföreningarna finns volontärer med kunskap inom bland annat första hjälpen, insatsledning och frivilligsamordning, som kan agera när samhället behöver stöd. År 2025 är vår målsättning att ha 20 000 volontärer från norr till söder i landet som är redo att agera i händelse av en kris.

Psykisk hälsa är viktigt för att människor ska kunna hantera kriser, både på kort och lång sikt. Röda Korsets uppdrag inom krisstöd innebär att ge medmänskligt stöd vid oro och stress kopplat till kriser. Röda Korset arbetar bland annat i socialt utsatta områden för att öka trygghet och erbjuda psykosocialt stöd vid allvarliga händelser såsom våldshandlingar.

Nationell krisberedskap

Vid en större kris, eller en kris som drabbar större delar av landet, aktiveras vår nationella krisledningsorganisation för att stötta det lokala arbetet, exempelvis genom att skicka ut bedömnings- och krisinsatsledare, och i samverkan med våra nationella beredskapspartners – det vill säga de privata företag som har åtagit sig att kunna stödja oss i kris, exempelvis med varor och tjänster. Det kan röra sig om att bistå med mat och vatten och andra förnödenheter, men även med logistiklösningar.

Väpnad konflikt och Sveriges totalförsvar

I händelse av väpnad konflikt i Sverige har vi en unik roll som stödjande funktion till myndigheterna inom det humanitära området. Det särskiljer oss från andra humanitära organisationer och betyder bland annat att vi har flera uppdrag som anges i lag, exempelvis att kunna bidra till totalförsvarets sjukvård.

Vi är en av 18 frivilliga försvarsorganisationer, som genom en särskild förordning pekas ut som viktiga aktörer inom svensk krisberedskap och totalförsvaret. Vi har också uppdraget att upprätta Sveriges nationella upplysningsbyrå för att registrera och rapportera krigsfångar och civila frihetsberövade vid en konflikt där Sverige är en part.

Internationellt arbete med krisberedskap

Vi finns på plats i 192 länder i världen och vi hjälper i många olika typer av kriser och katastrofer. Krisberedskap är en naturlig och viktig del av det arbetet. Det kan till exempel handla om att vi bidrar till att stärka samhällens motståndskraft genom att vi utbildar volontärer, bidrar till hälso- och sjukvårdsinsatser och bygger lager med förnödenheter som kan användas om en kris slår till. Vi vet att krisberedskap räddar liv i Sverige och i världen.

Frivilliga rusar mot dörr i krisinsats

Läs Röda Korsets ståndpunkter

Fakta och ståndpunkter

Det här vill Svenska Röda Korset inom krisberedskap

Ojämlik tillgång till hälsa, trygghet och social inkludering bidrar till särskild utsatthet för enskilda och innebär risker för samhället som helhet. Detta gör det svårare för samhället att hantera kriser när de väl sker.

  • Vi anser att offentliga aktörer som del av det förebyggande arbetet bör verka för social trygghet, bland annat utifrån ett rättighetsperspektiv.
  • Ett led i detta arbete skulle kunna vara att sociala risker tydligare inkluderas i arbetet för samhällets säkerhet, och inkluderas i offentliga aktörers risk- och sårbarhetsanalyser.

För att förebygga och hantera kriser, inklusive de humanitära konsekvenser och behov dessa leder till, behövs samverkan mellan ansvariga myndigheter, privata aktörer och frivilligorganisationer, vilket förbättrar samhällets samlade förmåga att möta dessa behov. Svenska Röda Korset bidrar till att säkerställa att humanitära behov kan tillgodoses på ett opartiskt sätt under alla omständigheter.

  • Vi anser att samverkan mellan kommuner och myndigheter och civilsamhällesaktörer behöver stärkas, såväl inför som under kriser i det förebyggande som i det hanterande arbetet.

I varje kris behöver ansvariga aktörer identifiera var insatser behövs sättas in, och vilka som är drabbade. Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen har länge arbetat med behovsundersökningar, och har bland annat utarbetat metoder för att hur de bör genomföras. I Sverige saknas i dagsläget tydliga riktlinjer för hur behovsundersökningar, inför och under kriser, ska genomföras.

  • Svenska Röda Korset anser att behovsundersökningar bör genomföras mer systematiskt av myndigheter och andra offentliga aktörer för att identifiera utsatthet och behov. I detta arbete bör civilsamhället inkluderas.

Krisberedskap

Har du frågor om krisberedskap?

Mejla eller ring oss, vi har öppet vardagar kl. 10–12 och 13–16. Under juni, juli och augusti är våra öppettider kl. 10-12 och 13-15 på vardagar.