Nationella upplysningsbyrån

I Sverige har Röda Korset fått i uppdrag av staten att upprätta och bemanna byrån, se förordning (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar mm rörande krigsfångar och andra skyddade personer.

En rådgivande delegation med representanter för Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Plikt- och prövningsverket, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Sveriges Kommuner och Regioner medverkar i förberedelserna.

Nationella upplysningsbyråns uppgift är att ta emot, centralisera och vidarebefordra information om krigsfångar och civila från fiendenationen som finns i Sveriges våld. Syftet är att ingen ska försvinna i samband med en konflikt och att den frihetsberövades familj ska få vetskap om fångenskapen och kunna ta kontakt.

Det är regeringen som beslutar om när byrån ska upprättas och när dess verksamhet ska upphöra. Byrån kan också upprättas i andra fall än väpnad konflikt, förutsatt att staten och Röda Korset är överens om att det behövs och är eniga om vilka byråns uppgifter i sådant fall ska vara.