En hand pekar på fotografi av saknade familjemedlemmar.

Svenska Röda Korset och krigets lagar

Svenska Röda Korset och krigets lagar

Röda Korset särskiljer sig från andra organisationer och har en unik plattform att arbeta utifrån. Det beror på vår särskilda historia och uttalade stödjande roll till staterna. Svenska Röda Korset arbete med krigets lagar tar sig därför många olika uttryck.

Flera av våra verksamheter har sin grund i krigets lagar, det rör sig för Svenska Röda Korsets del både om specifika humanitära uppdrag och arbete med att sprida kunskap om och stärka respekten för krigets lagar.

Allt vi gör grundar sig inte i krigets lagar, eller på vår stödjande roll, men i det här avsnittet berättar vi om hur delar av vårt arbete är kopplat till krigets lagar.

Svenska Röda Korsets stödjande roll

Staten har det primära ansvaret att tillgodose humanitära behov hos människor i utsatta situationer. Men krigets lagar säger att Röda Korset ska ha en stödjande roll till staten på det humanitära området. Den stödjande rollen har sitt ursprung i Henri Dunants idé om rödakorsföreningar som neutrala hjälporganisationer med uppgiften att bistå den militära sjukvården under väpnade konflikter.

Grunden för vår stödjande roll finns därför i Genèvekonventionerna och i beslut tagna inom rödakors- och rödahalvmånerörelsen. I dessa folkrättsliga instrument sägs att nationella föreningar ska genomföra insatser för att erbjuda humanitärt bistånd till civilbefolkningen och andra skyddade personer under en väpnad konflikt. Vi ska, i samverkan med staten, omhänderta, evakuera och vårda sårade och sjuka, återupprätta kontakt mellan och återförening av anhöriga som har skingrats i konflikten samt sprida kunskap om och säkerställa respekt för den internationella humanitära rätten och skyddsemblemen.

Svenska Röda Korsets stödjande roll inom dessa områden har bekräftats av regeringen i ett beslut 29 maj 2008 (Ju2007/7313/L3). I beslutet redovisar regeringen att Svenska Röda Korset bland annat genom författningsregleringar har en stödjande roll. Regeringen konstaterar att Svenska Röda Korset har givits en sådan roll på det humanitära området.

I svensk rätt manifesteras den stödjande rollen i flera författningar. Svenska Röda Korset

  • ska driva nationella upplysningsbyrån (förordningen [1996:1475] om skyldighet att lämna upplysningar rörande krigsfångar och andra skyddade personer)
  • har ett specifikt ansvar/uppdrag i förhållande till identifiering av barn som evakuerats från eller tas emot i Sverige (Totalförsvarets folkrättsförordning [1990:12])
  • ska skydda rödakorsmärket och benämningen ”röda korset” (lagen [2014:812] om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten), samt
  • utpekas som en frivillig försvarsorganisation (förordning [1994:524] om frivillig försvarsverksamhet) med ansvar för sjukvård och civilbefolkningens skydd.

Den stödjande rollen i fråga om kunskapsspridning och att stärka krigets lagar manifesteras genom beslut om att Svenska Röda Korset representeras i regeringens nationella organ för att säkerställa respekten för den humanitära rätten: Totalförsvarets Folkrättsråd, Folkrätts- och nedrustningsdelegation, samt även i Försvarshögskolans Ämnesråd för Folkrätt.

Den stödjande rollen att hjälpa staten sprida kunskap om humanitär rätt och att samarbeta med regeringen för att skydda skyddsemblemen har även behandlats i Folkrättskommitténs slutbetänkande (SOU 2010:72), s 526 ff. I prop. 2013/14:129 s, 23-24 uttrycks också Svenska Röda Korets särskilda ställning kopplat till skyddsemblemet.

Den stödjande rollen när det gäller att sprida kunskap om och säkerställa respekt för internationell humanitär rätt uttrycks även i Svenska Röda Korsets stadgar. Svenska Röda Korset har alltså ett speciellt ansvar för att hjälpa staten att sprida kunskap om och säkerställa respekten för den internationella humanitära rätten.

Sprider kunskap om krigets lagar

Mot den ovan beskrivna bakgrunden är det självklart att Svenska Röda Korset har en viktig funktion att fylla inom kunskapsspridning om krigets lagar. Vi utbildar ett stort antal personer inom olika organisationer, myndigheter, universitet och skolor varje år. En del av Svenska Röda Korsets frivilliginsatser är också kopplade till att sprida kunskap om krigets lagar, som våra frivilliga folkrättskommunikatörer och grupper som handlägger frågor om emblemmissbruk.

Svenska Röda Korset är också en aktör som deltar i den offentliga debatten och skapar opinion kring den humanitära rätten och Sveriges ansvar för dess efterlevnad och utveckling. Bland annat anordnar Svenska Röda Korset föreläsningar och seminarier om aktuella humanitärrättsliga frågor och deltar även regelbundet i externa evenemang.

Vi sprider också kunskap om krigets lagar och aktuella frågor på fler sätt. Vi ger ut publikationer och publicerar utbildningsmaterial, ger stöd till andra organisationer i frågor kopplade till krigets lagar samt berättar om vårt arbete och aktuella frågor i artiklar.

Säkerställer respekt för krigets lagar

Svenska Röda Korset deltar även löpande i arbetet med att stärka respekten för krigets lagar. Sådant arbete sker både nationellt och internationellt. I Sverige verkar föreningen bl.a. genom att var utsedda som ledamöter i Totalförsvarets Folkrättsråd, Folkrätts- och nedrustningsdelegation och Försvarshögskolans Ämnesråd för Folkrätt. Vi bidrar även genom återkommande samråd inom regeringskansliet, samt genom att kommentera lagförslag och svara på remisser i ämnen som berör den humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna.

Under senare år har föreningen bland annat deltagit i och bidragit med expertkunskap flera arbetsgrupper och utredningar samt kommenterat lagförslag. Vi har bidragit i arbetet kopplat till det reviderade totalförsvaret, ny emblemlagstiftning, nya regleringar kring vapen och regler för exportkontroll, ny lagstiftning om krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten, ett särskilt tortyrbrott, svenskt genomförande av antiterrorism-lagstiftning, Sveriges arbete med nya strategier för mänskliga rättigheter, samt kärnvapen.

Internationellt bidrar Svenska Röda Korset till stärkt tolkning och tillämpning av krigets lagar, bland annat som experter i ICRC:s arbete med att uppdatera kommentarerna till Genèvekonventionerna med tilläggsprotokoll, i utarbetande av rörelseinterna checklistor, vägledande dokument och handböcker kopplade till den humanitära rätten, eller genom att lägga förslag till eller aktivt bidra till resolutioner m.m. som antas vid de internationella rödakors- och rödahalvmånekonferenserna.

Vi deltar även i samarbeten med andra nationella föreningar för att säkerställa respekt för krigets lagar. Så som European Legal Support Group, som samlar folkrättskunniga företrädare för europeiska nationella föreningar, och delar information, utarbetar gemensamma ståndpunkter och driver frågor gemensamt.

Här kan du hitta våra remissvar från senare år.

Du kan läsa mer om vårt arbete under vår stödjande roll i nationella upplysningsbyrån och de nationella folkrättsorganen under avsnittet Krigets lagar i Sverige.