Röda Korset utbildar i krigets lagar

Vapen och vapenexport

Vapen och vapenexport

Krigets lagar är tydliga – man får inte använda vilka vapen som helst. Man får inte heller exportera vapen om det finns en risk för allvarliga kränkningar av humanitär rätt.

Här hittar du information om den humanitära rättens regler om vapen och även kort information om parallella regler om vapenexport. 

Krigets lagar innehåller flera bestämmelser som är avsedda att begränsa krigets verkningar genom att reglera användningen av vissa vapen (stridsmedel) och stridsmetoder. Vapen kan både regleras humanitärrättsligt (genom användningsförbud i krig) och nedrustningsrättsligt (genom produktions-, lagrings- och innehavsförbud). Ofta kompletterar dessa två områden varandra för att säkerställa ett heltäckande och effektivt förbud. Här lägger vi fokus på de humanitärrättsliga bestämmelserna.

Principer reglerar vapenanvändningen

Den humanitära rätten reglerar alltså vapen genom både specifika förbud och den humanitära rättens allmänna principer, om bland annat distinktion, proportionalitet och förbud mot onödigt lidande och överflödig skada. Läs mer om dessa principer och vad de innebär för vapenanvändningen i avsnittet om Viktiga regler och principer.

Det är alltså enligt dessa principer till exempel förbjudet att använda vapen som är urskillningslösa, det vill säga vapen som inte kan göra åtskillnad mellan de som deltar och de som inte deltar i striderna. Det är också förbjudet att använda vapen som orsakar större lidande än vad som är nödvändigt för att försätta stridande ur stridbart skick. Användningen av vapen som orsakar omfattande, långsiktiga och svåra skador på naturen är också förbjudna.

Utifrån dessa principer har också staterna kommit överens om regler som förbjuder vissa vapen. Principerna var centrala i den världsomspännande kampanjen för att förbjuda personminor, som 1997 resulterade i Konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring (Ottawakonventionen).

Dessa grundprinciper ligger även till grund för det internationella avtalet för att förhindra och avhjälpa effekterna av explosiva lämningar av krig, 2006. Ett annat exempel är konventionen mot klustervapen, 2008.

De grundläggande principerna kring vapenanvändning anses även utgöra sedvanerätt. Det vill säga att stater och även andra aktörer kan vara bundna av reglerna även om de inte slutit någon överenskommelse om det. I ICRC:s sedvanerättsstudie från 2005 slås detta fast i regel 70 och 71. Förbjudet att använda stridsmedel och stridsmetoder som har sådan beskaffenhet som orsakar överflödig skada eller onödigt lidande är sedvanerättsligt bindande. Att använda vapen som till sin beskaffenhet är urskillningslösa är alltså också förbjudet enligt sedvanerätten.

Förbud kopplade till specifika vapen

Vissa kategorier av vapen har som ovan nämnts bedömts som så grymma att det internationella samfundet har kommit överens om att helt förbjuda dem. Genom åren har olika konventioner tagits fram som förbjuder eller begränsar användningen av vissa vapen som biologiska och kemiska vapen, synförstörande laservapen, brandbomber och dumdumkulor (ammunition som exploderar eller enkelt plattas ut inuti kroppen). Nu senast kom man överens om en konvention om förbud av kärnvapen.

Vapen Konvention
Explosive projectiles weighing less than 400 grams Declaration of Saint Petersburg (1868)
Bullets that expand or flatten in the human body Hague Declaration (1899)
Poison and poisoned weapons Hague Regulations (1907)
Chemical weapons  Geneva Protocol (1925) Convention on the prohibition of chemical weapons (1993)
   
Biological weapons  Geneva Protocol (1925) Convention on the prohibition of biological weapons (1972)
   
Weapons that injure by fragments which, in the human body, escape detection by X-rays Protocol I (1980) to the Convention on Certain Conventional Weapons
Incendiary weapons Protocol III (1980) to the Convention on Certain Conventional Weapons
Blinding laser weapons Protocol IV (1995) to the Convention on Certain Conventional Weapons
Mines, booby traps and "other devices" Protocol II, as amended (1996), to the Convention on Certain Conventional Weapon
Anti-personnel mines Convention on the Prohibition of Anti-Personnel Mines (Ottawa Treaty) (1997)
Explosive Remnants of War Protocol V (2003) to the Convention on Certain Conventional Weapons
Cluster Munitions Convention on Cluster Munitions (2008)
Nuclear weapons Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (2017)


Anskaffning av nya vapen och vapenhandel

När nya vapen eller stridsmetoder ska utvecklas eller tas i bruk har stater en skyldighet enligt Genèvekonventionerna att bedöma om dessa kan stå i strid med statens skyldigheter under den humanitära rätten (artikel 36 i 1977 års tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionerna).

Det finns en tydlig koppling mellan oreglerad tillgång på vapen och kränkningar av humanitär rätt. Det oerhört viktigt att vapen och annat krigsmaterial inte exporteras till stater där det finns en risk att de skulle kunna komma att användas vid allvarliga kränkningar av humanitär rätt.

Staterna har en skyldighet att såväl respektera som att säkerställa respekt för humanitär rätt. Att ”säkerställa respekt” innebär att vidta alla möjliga åtgärder för att se till den humanitära rätten efterlevs. För att säkerställa att vapnen inte används vid kränkningar ska staterna vid beslut om vapenexport alltid göra en bedömning av om mottagaren kommer att respektera humanitär rätt. Om det finns en risk att vapnen kan komma att användas vid kränkningar ska exportlicenser inte utfärdas.

I april 2013 antogs det vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) i FN:s generalförsamling efter att stater och organisationer som Röda Korset under många år arbetat för att få till en konvention som reglerar internationell handel med konventionella vapen. Syftet är att bidra till fred, säkerhet och stabilitet samt att minska mänskligt lidande bland annat genom att förhindra att vapen flödar mellan konflikthärdar i olika länder.

Staterna får inte tillåta export av vapen som kan komma att användas vid allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt eller mänskliga rättigheter. Sverige ratificerade ATT i juni 2014.

Som en hjälp till staterna för att kunna bedöma om det föreligger en risk för kränkningar av humanitär rätt har Internationella rödakorskommittén, ICRC, tagit fram en praktisk vägledning: Arms Transfer Decisions: Applying International Humanitarian Law Criteria.

Läs mer om frågor kopplade till vapenregleringar och behovet av att ta höjd för att olika vapen kan påverka kvinnor och män på olika sätt, t.ex. under avsnittet IHL and Gender (engelsk webbsida). Se särskilt kapitel 14 och 15 i boken ”IHL and Gender- Swedish Experiences” (öppna PDF).

Mer om några av vapenregleringarna

Läs om hur vapen och vapenexport hanteras i Sverige i avsnittet Krigets lagar i Sverige.

Förstört landskap efter atombomb i Japan.

Vad är kärnvapen och atombomber?

Läs om varför de är så fruktansvärda