Civila

I takt med att konflikterna ändrat karaktär – både avseende vilka som deltar i konflikterna och var striderna utkämpas – och att icke-internationella väpnade konflikter i dag är den vanligaste konflikttypen har civila kommit att drabbas mycket hårt av väpnade konflikter. Skyddet av civila under väpnade konflikter är således en central del av den humanitära rätten och det arbete som Röda Korset bedriver.

Väpnade konflikter har givetvis alltid drabbat civilbefolkningen och orsakat stort lidande, men det var under andra världskriget som en förskjutning skedde genom att civila blev uttryckliga mål för konflikten. Det internationella samfundets reaktion på andra världskrigets massavrättningar, förintelseläger, tvångsförflyttningar etc. blev antagandet av den fjärde Genèvekonventionen.

Konventionen utökade det skydd som medlemmar i de väpnade styrkorna, sårade, sjuka, skeppsbrutna, krigsfångar redan hade erhållit till civila och civila objekt. I dag är det genom den fjärde Genèvekonventionen och Tilläggsprotokoll I och II som civila och civila objekt skyddas.

Kärnan är att civila och civila objekt ska skyddas och respekteras. De får inte utsättas för anfall. De ska även under alla omständigheter visas respekt för sin person, heder, sina familjerättigheter samt sina personliga övertygelser, sin religionsutövning samt sina seder och bruk. De ska behandlas humant och skyddas mot alla våldshandlingar eller hot, förolämpningar och allmänhetens nyfikenhet.

Skyddet av civila är också kopplat till det skydd och den rörelsefrihet som hjälporganisationer som Röda Korset kan erbjuda. Därför innehåller den humanitära rätten även bestämmelser om rätten till humanitär hjälp och skydd för denna personal, inklusive sjuk- och själavårdspersonal. En aktuell fråga i dag är de ökade risker som hjälppersonal och sjukvårdspersonal, sårade och sjuka utsätts för under väpnade konflikter.

Om civila direkt deltar eller tar en aktiv del i fientligheterna förlorar de sitt skydd och kan utsättas för anfall. Du kan läsa mer om detta i avsnittet Kan man förlora sitt skydd?