Civilförsvarspersonal är som huvudregel skyddade

Civilförsvar syftar till att minska konflikter påverkan på civila. Med civilförsvar menas att fullgöra alla eller några av de humanitära uppgifter som syftar till att skydda civilbefolkningen mot faror i samband med fientligheter eller katastrofer, att hjälpa den civila befolkningen att övervinna de direkta följderna av fientligheter eller katastrofer samt att tillgodose nödvändiga förutsättningar för den civila befolkningens överlevnad. De utpekade uppgifterna är följande:

 1. varning;
 2. utrymning;
 3. tillhandahållande och iordningställande av skyddsrum;
 4. genomförande av mörkläggning;
 5. räddning;
 6. sjukvård, inbegripet första hjälpen och religiöst stöd;
 7. brandsläckning;
 8. upptäckande och utmärkande av farliga områden;
 9. sanering och liknande skyddsåtgärder;
 10. förläggning och bespisning av nödställda;
 11. brådskande hjälp med återställande och upprätthållande av ordningen i olycksdrabbade områden;
 12. brådskande återställande i funktionsdugligt skick av oumbärliga allmänna anläggningar;
 13. brådskande begravningshjälp;
 14. hjälp med bevarandet av egendom av väsentlig betydelse för befolkningens överlevnad;
 15. kompletterande verksamhet som är nödvändig för fullgörandet av någon av ovanstående uppgifter, vilken inbegriper men ej begränsas till planering och organisation;

Civila civilförsvarsorganisationer och deras personal ska respekteras och skyddas. Byggnader och materiel, som används för civilförsvarsändamål, är skyddade från anfall på samma sätt som andra icke-militära mål.

Detsamma gäller skyddsrum som är avsedda för civilbefolkningen. Objekt som används för civilförsvarsändamål får varken förstöras eller användas för annat ändamål utan att den part som objekten tillhör fattar beslut om detta.

En ockupationsmakt får inte använda eller rekvirera skyddsrum som ställts till civilbefolkningens förfogande eller som är nödvändiga för att tillfredsställa denna befolknings behov för annat ändamål än det som de är avsedda för. En ockupationsmakt ska bland annat se till att civila civilförsvarsorganisationer, får den utrustning och annan hjälp som är nödvändig för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Civil civilförsvarspersonal får bära lätt personlig beväpning, för att upprätthålla ordningen eller för självförsvar. I likhet med för annan skyddad personal och andra skyddade organisationer upphör det skydd som civila civilförsvarsorganisationer och deras personal är berättigade till, om dessa, vid sidan av sina egentliga uppgifter, används för att utföra handlingar som är skadliga för motparten. Läs mer om detta i avsnittet Kan man förlora sitt skydd? 

För skyddet av civilförsvarspersonal, -byggnader och -materiel, ska civilförsvarets internationella kännetecken – en liksidig blå triangel mot orangefärgad bakgrund – användas på ett sätt som är igenkännligt för motparten. I Sverige får det internationella kännetecknet för civilförsvar inte användas offentligt utan medgivande av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Medlemmar av de väpnade styrkorna kan också tjänstgöra inom civilförsvarsorganisationer. De ska i så fall respekteras och skyddas som sådan personal, under förutsättning att de är permanent avdelade för civilförsvarsuppgifter och uteslutande ägnar sig åt att fullgöra dessa uppgifter och inte fullgör andra militära uppgifter under konflikten.

Militär personal som avdelats för civilförsvarsuppgifter ska tydligt särskilja sig från andra medlemmar av de väpnade styrkorna. Sådan identifiering ska ske genom att de bär civilförsvarets internationella kännetecken på ett framträdande sätt och förses med civilförsvarets identitetskort. Militär personal som avdelats för civilförsvarsuppgifter får inte, vid sidan om sina civilförsvarsuppgifter, utföra någon handling som är skadlig för motparten. De får endast fullgöra civilförsvarsuppgifter på eget territorium.