Den naturliga miljön

De allmänna humanitärrättsliga reglerna och principerna för genomförandet av fientligheter är tillämpliga i förhållande till den naturliga miljön. Ingen del av den naturliga miljön får anfallas, utom när den är ett militärt mål. Inte heller får någon del av den naturliga miljön får förstöras, utom när det föreligger en tvingande militär nödvändighet. Anfall mot militära mål får inte inledas om de kan antas medföra oavsiktliga skador på miljön, som skulle vara överdrivna i jämförelse med den avsedda, konkreta och direkta militära fördelen.

Stridsmetoder och stridsmedel ska användas med tillbörlig hänsyn till skyddet och bevarandet av den naturliga miljön. Vid genomförandet av militära operationer ska alla praktiskt möjliga försiktighetsåtgärder vidtas i syfte att undvika och i vart fall i möjligaste mån minimera oavsiktliga skador på miljön. Brist på vetenskaplig säkerhet i fråga om vissa militära operationers konsekvenser för miljön befriar inte en part i konflikten från skyldigheten att vidta sådana försiktighetsåtgärder.

Vid krigföring ska försiktighet iakttas för att skydda den naturliga miljön mot omfattande, långvariga och svåra skador. Anfall som syftar till eller kan förväntas förorsaka skada på den naturliga miljön och därigenom inverka menligt på befolkningens hälsa eller möjligheter till överlevnad är förbjudna, t.ex. att förstöra dricksvatten.

Inte heller får förstörelse av den naturliga miljön användas som vapen. Det är även förbjudet att anfalla skogar eller annan vegetation med brandvapen, utom när denna används för att skydda, dölja eller maskera kombattanter eller andra militära mål, eller när den i sig utgör ett militärt mål.

ENMOD-konventionen innebär ett förbud mot militär eller annan fientlig användning av miljöförändringsteknik som har vidsträckta, långvariga eller allvarliga verkningar såsom medel att åstadkomma förstörelse eller skada för annan avtalsslutande stat. Med uttrycket ”miljöförändringsteknik” menas varje teknik syftande till att genom avsiktlig manipulering av naturliga processer förändra jordens dynamik, sammansättning eller struktur, inklusive dess biota, litosfär, hydrosfär och atmosfär, eller yttre rymden.

Genom Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen utgör också “vidsträckta, långvariga och allvarliga skador på den naturliga miljön, vilka kan anses vara klart överdrivna vid jämförelse med den påtagliga och direkta övergripande militära fördel som kan förväntas” krigsförbrytelser. Läs mer om skyddet av miljön.