Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap” (SOU 2022:57)

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter:

  • Svenska Röda Korset välkomnar betänkandet och de ambitioner som utredningens förslag visar på. På ett generellt plan bidrar ett stärkt skydd för civilbefolkningen till att Sverige lever upp till sina folkrättsliga åtaganden.
  • Svenska Röda Korset framhåller att de tre sakområden som utredningen behandlar aktualiserar regler i den humanitära rätten, i händelse av väpnad konflikt.
  • Svenska Röda Korset ser dock en brist i att utredningen inte i tillräcklig utsträckning har beaktat de humanitärrättsliga reglerna inom området civilförsvar.
  • Svenska Röda Korset understryker vikten av att ett övergripande system för verksamheten skydd av civilbefolkningen upprättas, inklusive en definition av begreppet ”befolkningsskydd.” Detta system bör vidare erbjuda ett förtydligande av vilka verksamheter inom ramen för befolkningsskyddet som utgör civilförsvar (enligt definitionen i TP I), samt vilka konsekvenser som följer utifrån det humanitärrättsliga regelverket.  
  • Svenska Röda Korset saknar resonemang rörande vikten av en planering för stöd och närvaro på svenskt territorium av ickestatliga internationella humanitära organisationer, såsom Internationella rödakorskommittén (ICRC), vid höjd beredskap.
  • Svenska Röda Korset ser anledning att framhålla det mandat nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar har att under väpnad konflikt genomföra vissa aktiviteter, inklusive inom skyddet av civilbefolkningen. Utifrån denna roll, och utifrån den erfarenhet Svenska Röda Korset har av att bedriva insatser vid kriser och väpnade konflikter, ser vi fram emot att bistå i det fortsatta arbetet för att stärka Sveriges system för skydd av civilbefolkningen vid höjd beredskap.

Läs hela remissvaret