Förbättrad ordning och säkerhet vid förvar

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att lämna synpunkter på delbetänkandet ”Förbättrad ordning och säkerhet vid förvar” och vill med anledning av detta framföra följande (i för Svenska Röda Korset relevanta delar).

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter:

Svenska Röda Korset

  • delar uppfattningen att det är viktigt att säkerheten och tryggheten på förvaren upprätthålls för såväl förvarstagna som för personal.
  • vill framföra att de presenterade förslagen, till skillnad från frihetsberövande på grund av brott, handlar om administrativt frihetsberövande, som endast syftar till att säkerställa utredning eller verkställighet av avlägsnandebeslut. Vi ser därför med oro på att skiljelinjen mellan fängelse och förvar minskar och att fokuseringen på tvångsmedel, och den retorik som följer, riskerar att misstänkliggöra migranter som grupp.
  • välkomnar förslaget att proportionalitetsprincipen ska förstärkas, förtydligas och kompletteras i utlänningslagen samt att samtliga åtgärder ska vara proportionerliga, bedömas individuellt i varje enskilt fall och respektera den enskildes rätt till skydd för grundläggande fri- och rättigheter. Vi understryker att det är en förutsättning att de som fattar besluten får adekvata utbildningsinsatser avseende proportionalitetsbedömningens innebörd och hur denna ska göras.
  • vill föra fram att, förutom att beakta vad hänsyn till barnets bästa och utveckling kräver och att endast i undantagsfall vidta åtgärder riktade mot barn, särskild hänsyn bör tas till andra sårbara grupper och deras individuella behov.
  • anser att det bör säkerställas att den förvarstagna får information om de åtgärder som ska vidtas och att Migrationsverket så långt det är möjligt säkerställer att informationen uppfattats korrekt så att åtgärden inte uppfattas som rättsosäker.
  • välkomnar att även beslut om rumsvisitation, precis som till exempel beslut om kroppsvisitation, ska omfattas av kravet på skriftlighet och motivering utifrån beslutens ingripande karaktär och möjligheten att överklaga dessa till en migrationsdomstol.
  • ser mycket positivt på att utredningen betonar att förvarstagnas rätt att ta emot obevakade besök, för att bryta isolering och motverka de negativa effekterna som ett frihetsberövande kan innebära, alltjämt ska vara huvudregel.
  • efterfrågar en mer omfattande analys gällande konsekvenserna av utredningens förslag för barn samt andra sårbara grupper, så som HBTQI-personer, personer med psykisk och fysisk ohälsa och personer med funktionsnedsättningar. Vidare saknas helt en jämställdhetsanalys.
  • noterar att förslagen som presenteras ger få möjligheter till undantag, vilket bör utredas närmare, då detta kan ha stor betydelse för sårbara gruppen.

Läs hela remissvaret (PDF)