Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Röda Korsets yttrande över förlängningen av den tillfälliga utlänningslagen

Svenska Röda Korset välkomnar att fler får möjlighet att återförenas med sina familjer, men menar fortsatt att försörjningskraven för familjeåterförening måste ses över eller revideras. Det framgår av vårt remissvar till förslaget om att förlänga den tillfälliga utlänningslagen.
Svenska Röda Korset välkomnar att fler får möjlighet att återförenas med sina familjer, men menar fortsatt att försörjningskraven för familjeåterförening måste ses över eller revideras. Det framgår av vårt remissvar till förslaget om att förlänga den tillfälliga utlänningslagen.

Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade skrivelse och vill med anledning av detta framföra följande.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korsets inställning är att lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (nedan tillfälliga lagen) inte bör förlängas mot bakgrund av de svåra humanitära konsekvenser som lagen givit upphov till.
  • Svenska Röda Korset välkomnar att möjlighet till familjeåterförening återinförs för personer som beviljats status som alternativt skyddsbehövande.
  • Vi välkomnar vidare förslaget att statslösa personer under vissa förutsättningar ska kunna beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige.
  • Svenska Röda Korset vill särskilt understryka att det inte finns skäl att anta att alternativt skyddsbehövande har mindre varaktiga skyddsbehov än flyktingar och därför bör skillnaderna grupperna emellan utjämnas vad gäller uppehållstillståndens längd samt kraven på välgrundade utsikter att beviljas permanent uppehållstillstånd för familjeåterförening.
  • Svenska Röda Korset anser att försörjningskraven gällande familjeåterförening måste tillämpas mer flexibelt och läggas på en mer rimlig nivå för att svenska myndigheter inte ska riskera att bryta mot Sveriges internationella förpliktelser (till exempel EU-rätten).
  • Svenska Röda Korset anser att en återgång till tidigare regler kring uppehållstillstånd vid särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter är nödvändig. En förlängning av nuvarande formulering i den tillfälliga lagen innebär fortsatt allvarligt humanitärt lidande för de mest utsatta, så som exempelvis barn med uppgivenhetssyndrom och personer i behov av livsnödvändig vård eller andra allvarliga hälsoproblem.
  • Svenska Röda Korset saknar en analys i nu aktuellt förslag hur en förlängning av den tillfälliga lagen harmoniserar med införandet av Barnrättslagen.

Bakgrund och sammanfattning av utredningens förslag och resonemang

Till följd av flyktingsituationen 2015 införde den dåvarande regeringen ett antal åtgärder, däribland lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Den tillfälliga lagen trädde i kraft den 20 juli 2016 och skulle upphöra den 20 juli 2019. Då skulle reglerna om uppehållstillstånd i den ordinarie utlänningslagen (2005:716) bli gällande igen.

Med nu aktuellt förslag föreslås istället den tillfälliga lagen – med vissa justeringar - förlängas under två år, till och med den 19 juli 2021. Förslaget bygger på den överenskommelse som ingicks i januari 2019 mellan regeringen och Centerpartiet samt Liberalerna. Det innebär i korthet att den tillfälliga lagen förlängs med den förändringen att alternativt skyddsbehövande ges samma möjligheter till familjeåterförening som flyktingar. För att respektera Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention om begränsning av statslöshet föreslås också införandet av en bestämmelse som möjliggör beviljande av permanent uppehållstillstånd i vissa fall för utlänningar som fötts i Sverige och som sedan födseln är statslösa. Som en följd av den föreslagna förlängningen av den tillfälliga lagen föreslås även att lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå ska träda i kraft 20 juli 2021 och upphöra att gälla den 20 januari 2025.

Svenska Röda Korset har tidigare lämnat en rad synpunkter i samband med att tillfälliga lagen infördes, synpunkter som i allt väsentligt fortfarande är aktuella.

Läs hela remissvaret