Röda Korsets yttrande över Säkerhetshöjande åtgärder inom civila samhället

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

Svenska Röda Korset är positiva till förslaget som utvidgar den typ av organisationer som kan ansöka om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till att innefatta även ideella föreningar och vissa stiftelser.

Bakgrund och sammanfattning av utredningens förslag och resonemang

Ds 2018:4 innehåller förslag till en ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället i form av en bidragsförordning. Utredningen föreslår att utvidga målgruppen för statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till att inte bara innefatta statsstödsberättigade trossamfund utan även ideella föreningar och vissa stiftelser. De villkor som skall uppfyllas för att kunna ansöka om bidrag enligt bidragsförordningen är följande: att stiftelsen eller den ideella föreningen är självständig, att den är demokratiskt uppbyggd, att verksamheten bedrivs i Sverige samt att verksamheten respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Svenska Röda Korset har tidigare varit med i arbetet att för Regeringskansliets räkning ta fram beredskapsplaner för hur man som organisation skall hantera främlingsfientliga handlingar, ett arbete som innebar kontakt med ett flertal aktörer inom det civila samhället.

Läs hela remissvaret (PDF)