Skogsbränderna sommaren 2018

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

Svenska Röda Korset välkomnar utredningens betänkande som belyser flera viktiga aspekter av insatserna under skogsbränderna sommaren 2018.

Svenska Röda Korset saknar dock närmare analys och förslag på ett antal områden:

  • Närmare analys av de operativa insatserna under sommaren 2018 och en bedömning av de olika aktörernas redogörelser för sina insatser.
  • Förslag rörande hur samverkan med frivilliga och spontanfrivilliga bör stärkas.
  • Förslag rörande hur Sverige kan dra lärdom från exempelvis Norge och Finland om frivilligorganisationers roll inom krisberedskapen.
  • Förslag på hur strukturer för ledning och samordning av spontanfrivilliga bör säkerställas inför och under allvarliga händelser.
  • Redogörelse för frivilliga försvarsorganisationers och andra civilsamhällesaktörers roll inom kommunikation och information till allmänheten.
  • Förslag rörande vikten av att utreda klimatförändringar som en möjlig orsak till skogsbränderna och faktor att ta hänsyn till i det förebyggande arbetet.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 (dir. 2018:81) att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utvärdera de operativa räddningsinsatserna i samband med de omfattande skogsbränderna i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län sommaren 2018. Syftet med utvärderingen är att ta tillvara erfarenheter och få ny kunskap inför liknande händelser i framtiden.

Utredaren gavs bland annat i uppdrag att utvärdera samordning, samverkan och ledning av insatserna, användning av samhällets samlade resurser, och kommunikation och information till allmänheten.

Utredningen slår i sitt betänkande ”Skogsbränderna sommaren 2018”, SOU 2019:7 fast att skogsbränderna i stort hanterades bra och konstaterar att inga väsentliga samhällsfunktioner skadades, samt att inga permanentbostäder förstördes. En person förolyckades dock i samband med släckningsarbetet, och enskilda skogsägare drabbades hårt. Sammanlagt evakuerades ett hundratal personer från sina bostäder på olika platser i Sverige. Räddningstjänsterna och många av de som hjälpte till ansträngdes hårt.

Läs hela remissvaret (PDF)